Nieuws 11-11-2018

Diensten 11 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool.                                                                                                          Er is een extra collecte voor een project van de basisschool.                               Na de dienst is er voor iedereen koffie.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerk en schooldienst.                                                                                                           In Wanneperveen is deze week de collecte voor de najaarszending.

 

Najaarszendingscollecte:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelij ke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwij s, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwij s en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwij ze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwij s meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwij s betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 

Diensten 18 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. W. Voogd, Rouveen – Jeugddienst.                                                                                                           In BS wordt de najaarszendingscollecte gehouden.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn.

Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie.

Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 11/11 – Fam. E. Westerman en fam. B. Stummel, Bovenboerseweg.
 • 18/11 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Kroes-Strijker in Nieuw Clarenberg te Vollenhove. Zij vierde haar 82ste verjaardag.

In W’veen gingen de bloemen ook met felicitaties naar mw. S.E. Waas-Vos, mw. M. van Vianen-Hoffman en mw. A.P. van Velzen-Tuin. Zij zijn alle drie jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • Door Roelien Mondria is in de maand oktober 1 x € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.
 • In de week na de collecte voor Sulawesi (giro 555) vond diaken G. Mondria nog een enveloppe met € 10 in zijn brievenbus.
 • Ouderling Roelie van Dalfsen heeft een gift gekregen van € 5,00 voor Kerk en Onderhoud.
 • De avondmaalscollecte van 4 november 2018 bedroeg in Belt-Schutsloot €  371,20 en in Wanneperveen € 185,80.
 • De diaconie collecte voor het Riemkehuis bedroeg in W’’veen € 74,65 +1 rijksdaalder.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud op 21 oktober heeft in W’veen € 92,75 opgebracht.

 

Komt allen!

Hierbij nodigen wij jong en oud uit voor de plaatselijke gemeenteavond op 14 november a.s. Want het is van belang dat u en jij weet wat er speelt.

Veel mensen op Belt-Schutsloot zijn op allerlei manieren betrokken bij onze gemeente. Denk aan: kindernevendienst, rock steady, GGG groepen, jeugddienstcommissie, kosters, beamerteam en ga zo maar door. Natuurlijk zijn we dankbaar voor deze betrokkenheid! De kerkenraad gaat er vanuit dat we dit met z’n allen vol blijven houden. Door aanwezig te zijn op de plaatselijke gemeenteavond toon je niet alleen betrokkenheid maar versterken we ook onderling het gevoel van “samen de schouders er onder”. Daarom geldt deze uitnodiging voor doop- en belijdende leden maar ook voor niet-leden die zich wel betrokken voelen. Iedereen van harte uitgenodigd.

Woensdag 14 november van 20.00 tot 22.00 in de kerk.

Na de pauze willen we samen met Janco Zeilstra nadenken over de rol van jongeren binnen onze gemeente.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks uit de Perelaar is tijdelijk opgenomen in het ‘t Vonder in Ruinerwold om aan te sterken van een operatie.

Bericht van overlijden:
Vorige week zondagavond, 28 oktober is de heer Jack Waas overleden in Reggersoord.
Afgelopen vrijdag 2 november werd in De Laatste Eer in Steenwijk een afscheidsdienst gehouden en daarna werd hij begraven in Kampen. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was het 31 oktober, Hervormingsdag. Hoe men ook over deze dag denkt, ze heeft veel invloed gehad in de kerkgeschiedenis. Maarten Luther, die op die dag (1517) zijn beroemde ’95 stellingen’ op de deur van de slotkapel in Wittenberg hamerde had waarschijnlijk geen flauw vermoeden van de enorme invloed die deze dag zou hebben. Op dat moment wilde hij ook zeker niet wat ervan geworden is, want zijn 95 stellingen gaan niet over een breuk met de Rooms Katholieke Kerk van zijn dagen maar juist op herstel daarvan. Luther stelde nog zeer veel vertrouwen in de paus en de functie van de paus. Hij hoopte dat zijn stellingen de paus zouden wakker schudden om de orde in de kerk te herstellen. Deze week las ik voor het eerst in mijn leven deze 95 stellingen. Zij gaan grotendeels over de aflaathandel die in Luthers ogen was ontaard, want ook het (goede) gebruik van de aflaat wijst hij niet af. Al met al een kerkelijke discussie die in onze tijd heel vreemd aandoet. Waarin we ons niet snel zullen herkennen. Toch heeft deze dag, en hebben deze daad en deze stellingen ons Protestantse kerkzijn vandaag beïnvloed en niet weinig ook. Op zoek naar stellingen die ons vandaag kunnen aanspreken kwam ik bij stellingen 62 en 63.
62. De ware schat der Kerk echter is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God. 
63. Maar deze schat is natuurlijk zeer gehaat, want daardoor worden de eersten tot laatsten. 

De eerste zeggen wij van harte ja op, de tweede zet ons aan het denken.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *