Nieuws 10-05-2020

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

“Kerkdiensten”:

Omdat de maatregelen i.v.m. corona nog niet versoepeld zijn gaan we voorlopig door met de TV diensten.

 • 10-5 09.30 uur
 • 17-5 09.30 uur
 • 24-5 09.30 uur

http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

De dienst kan ook beluisterd worden via de website op de “oude” manier: online kerkdienstluisteren (Wanneperveen). Aan u als gemeente wordt gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we blijven omzien naar elkaar en de helpende hand toesteken waar nodig. Vergeet u ook de collectes niet? De bankrekeningnummers van kerk en diaconie vindt u op de website of op de Leef Mee en Nieuwsbrief.

De kerkenraad.

 

Doelcollecte van de diaconie in de maand mei voor de Voedselbank Steenwijkerland.

Onderstaande tekst is overgenomen van de facebook site van de Voedselbank.

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 mei wilde de diaconie levensmiddelen en andere spullen die nodig zijn voor het dagelijks levensonderhoud inzamelen. In de huidige situatie rondom het Corona virus is dit nu niet mogelijk, daarom vragen wij uw extra gulle gift voor hen. Giften voor de collectes kunnen overgemaakt worden naar    NL 27 RABO 0367 1544 63, wilt u specifiek een gift doen voor de voedselbank? Zet dat er dan even bij.

De missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
De visie
Wij delen tijdelijk levensmiddelen uit aan mensen, die tijdelijk minder middelen hebben om zelf voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is ons hoofddoel. Om dit te bereiken zijn wij aangesloten bij de landelijke voedselbank en wordt al het aangeboden voedsel geaccepteerd, als het nog kwalitatief goed is. De vrijwilligers zetten zich in voor de medemens en verdelen zo rechtvaardig mogelijk goederen, die ter beschikking gesteld of gekocht zijn met financiële giften. Zij trachten dit zoveel mogelijk te doen als een goed functionerend team in harmonie en respect voor elkaar en hulpvragers.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties, die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
De kernwaarden
We werken uitsluitend met vrijwilligers.
We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt.
We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel.
We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk.
We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’).
We zijn transparant in onze verantwoording.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Bevestigingsdienst ambtsdragers:

Op 3 mei jl. zou een aantal kerkenraadsleden afscheid nemen van de kerkenraad, omdat hun ambtstermijn dan eindigde. Aangezien door de corona-maatregelen de kerkenraadsverkiezingen zijn stilgelegd, beschikken wij, behoudens een nieuwe jeugdouderling in Belt-Schutsloot, niet over nieuwe kerkenraadsleden. Om die reden is aan de vertrekkende kerkenraadsleden gevraagd of zij hun afscheid een half jaar zouden willen uitstellen, dit met de hoop dat we dan wel nieuwe kerkenraadsleden hebben. Jeugdouderling Wout van de Belt, ouderlingen Roelie van Dalfsen en Jan Heutink en ouderlingen kerkrentmeester Henri Heidema en Harm Rook hebben aangegeven langer te willen aanblijven. Diaken Rob Pors heeft aangegeven zijn termijn niet te verlengen en ouderling kerkrentmeester Klaas ter Horst had de kerkenraad om persoonlijke redenen al verlaten.
Wij willen Rob Pors en Klaas ter Horst alvast bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren en zijn blij dat de anderen hun termijn willen verlengen.
In de komende periode zullen we verder bezien hoe we om moeten en kunnen gaan met de kerkenraadsverkiezingen. Uiteraard is dat sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Naar de volgende personen ging de afgelopen tijd een kaartje ter bemoediging en als groet van de gemeente:

 • Dhr. J. Wink in de Vogellanden te Zwolle, hij was 4 mei jarig
 • Mw. A. de Jonge –Vierhoven, zij is was 30 april jarig
 • Mw. C. Oostenbrink
 • Mw. A. van Velzen-Tuin
 • Dhr. H.J. Holterman
 • Dhr. en mw. Vos-Muggen
 • Dhr. en mw. Hertong-Wink
 • Dhr. G. Stam, Zonnewiede
 • Dhr. B. Stam
 • Fam. J. Klaver
 • Mw. G. Hoorn-Pierik, zij vierde 23 april haar verjaardag
 • Dhr. J. Smit,
 • Mw. T. Hendriks-Huisjes, de Perelaar
 • Mw. van Vianen- Hofman, de Perelaar
 • Mw. Hofman-Lassche, de Perelaar
 • Dhr. en mevr. De Jonge-van der Linde, i.v.m. hun 50 –jarig huwelijk.

 

Verantwoording:

 • Er is een gift ontvangen voor de kerk van € 250.

 

Huwelijksjubileum:

Op 29 april waren de heer en mevrouw De Jonge van de Havezatherweg 50 jaar getrouwd. Alsnog van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum.

 

Jarigen mei:

Onderstaande Veniger gemeenteleden hopen D.V. in mei te verjaren.

 • 9/5 – mw. L. Nijenhuis-Hagewoud, 81 jaar.
 • 20/5 – dhr. B. Klomp, 92 jaar.
 • 21/5 – mw. A. Huisman-Bijl, 83 jaar.
 • 31/5 – mw. J. Klomp-Snijder, 86 jaar.

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

 

Vanuit de gemeente:
De gezondheid van Jannes Wink is inmiddels zover verbeterd dat hij is overgeplaatst naar Vogellanden in Zwolle voor verdere revalidatie. Hij mag nog geen bezoek ontvangen, maar we zijn dankbaar voor de stijgende lijn en bidden hem zegen van boven toe voor verder herstel.

Vanuit de Pastorie:
Met spanning hebben we allemaal uitgekeken naar het moment dat onze minister president de balans zou opmaken van de nodige maatregelen. En hoewel daar zeker een positieve lijn is aan te wijzen betekent het voor een groot deel nog een continuering van de situatie. In feite is het zo dat de ziekte zeker niet, zelfs niet bijna, is overwonnen maar we hebben het op dit moment min of meer onder controle. En, controle geeft mensen vaak een gevoel van veiligheid. Intussen moeten we wel bedenken dat dit op dit moment een schijnveiligheid is. Tegelijk zijn we dankbaar dat de ziekte niet verder uitbreekt en ongecontroleerd om zich heen grijpt. Ook voor de kerk betekenen de maatregelen dat we voorlopig op de ingeslagen weg moeten doorgaan. Voorlopig is volhouden belangrijk. Op allerlei manieren volhouden zowel in allerlei praktische zaken zoals afstand houden en contacten beperken, maar ook volhouden in geloof. Er is er één die werkelijk regeert en die ook door deze periode heen Zijn plannen zal uitvoeren.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *