Nieuws 13-09-2020

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;

mijn leven lang loven, want U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U!

 

Diensten:

13-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – startdienst

In deze dienst zal door de aanwezigen niet worden gezongen.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud

20-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. J.A. Dekker, Lemele – H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalsgave

27-9 – 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 • 1e collecte: Vredeswerk
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Kerk en onderhoud t.b.v. onderhoud orgels

 

Bijwonen kerkdienst.

De kerkenraad is blij dat we (met een beperkt aantal personen) als gemeente kunnen samenkomen. Om e.e.a. in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft.

Wilt u als gemeentelid (evt. met gezinsleden, dan wel graag het aantal personen doorgeven) een dienst bijwonen dan kunt u zich per e-mail opgeven voor vrijdagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende zondag via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneer er plaats voor u is, krijgt u voor zaterdagmiddag 12.00 uur een bevestiging per e-mail. Krijgt u geen bevestiging, dan kunt u de dienst dus niet bezoeken. U kunt zich ook voor meerdere zondagen tegelijk opgeven maar houdt u dan wel in de gaten voor welke zondag u een bevestiging krijgt. De dienst wordt ook uitgezonden maar u komt niet in beeld. De camera is gericht op de voorganger, eventueel dienstdoende kerkenraadsleden en beamer.

NB: Wij vragen u in ieders belang van het onderstaande goede nota te nemen:

 • Als u verkouden bent of andere klachten hebt blijft u natuurlijk thuis.
 • Mensen van 70 jaar en ouder en degenen die volgens de overheid (zie:https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen ) onder de risicogroepen vallen wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Zij beslissen zelf of zij een kerkdienst willen bezoeken (PKN).
 • De kerk heeft een goed ventilatiesysteem maar er zullen ook ramen en/of deuren open staan in verband met de ventilatie en deze worden niet gesloten.
 • Houdt altijd in ieder geval 1,5 meter afstand.
 • Wacht bij de deur van de hoofdingang. De koster wijst u een zitplaats aan.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Zing niet helemaal voluit.

De dienst is ook te volgen via de site van onze kerk: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl .

U klikt dan op het tabblad: Kerk Media.

De kerkenraad

 

Verantwoording:

Ds. Menkveld ontving vorige week € 10,00.

In de maand augustus is via Marry Klaver 2x € 10 en via Jenny Klaver 1x  € 10 ontvangen voor de bloemendienst.

 

Een kaartje werd verstuurd naar:

 • Jannes en Grietje Wink, Bovenboerseweg ivm hun 50 jarig huwelijk
 • Fam. H. Harms, Siebenweg ivm hun 50 jarig huwelijk
 • Mw. L. vd Belt-Rijkeboer, Veneweg
 • Bart vd Berg, Veneweg
 • Fam. Stechweij, Belterweg, ter bemoediging.
 • Dhr. C. Vos, van Raalteweg.
 • Fam. Pit, van Raalteweg, zij waren begin augustus 50 jaar getrouwd.
 • Mw. E. Knobbe-de Goede die 1 september haar 80e verjaardag mocht vieren.
 • De familie van mw. J. Klaver-van de Belt.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 30 augustus gingen naar de heer F. Rodermond i.v.m. een ziekenhuisopname. In Wanneperveen werden er bloemen bezorgd bij dhr. G. Winters in verband met zijn verjaardag. De bloemen uit de dienst van 6 september gingen naar mw. E. Knobbe-de Goede i.v.m. haar 80ste verjaardag. In Wanneperveen werden er bloemen bezorgd bij dhr. C. Vos en de fam. Pit.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In de kerkenraadsvergadering van 2 september jl. is besloten om de kerkenraadsverkiezingen per zondag 6 september weer op te pakken. Deze waren dit voorjaar stilgelegd in verband met corona. Hoewel het misschien niet altijd zichtbaar voor u is moet er in deze tijd toch veel geregeld worden, misschien nog wel meer dan normaal, daarom is het wel belangrijk dat de kerkenraad compleet is en blijft. De per mei 2020 aftredende ambtsdragers zetten voorlopig nog hun werkzaamheden voort maar er moet wel opvolging komen. Daarom vragen wij u om namen in te dienen van doop- of belijdende leden die volgens u voor verkiezing in aanmerking komen voor de openstaande vacatures. Wij vragen u in verband met corona niet om 10 handtekeningen te verzamelen. Het is de bedoeling dat u, eventueel samen met huisgenoten (van 16 jaar en ouder), een naam per vacature op een briefje zet en deze dan ondertekend inlevert bij de scriba (Noorderweg 57, BS) of eventueel bij één van de andere kerkenraadsleden. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl. Voor Wanneperveen gaat het om:

– 2 vacatures ouderling kerkrentmeester

Voor Belt-Schutsloot gaat het om:

– 2 vacatures ouderling en

– 1 vacature ouderling kerkrentmeester

U kunt aanbevelingen indienen tot en met dinsdag 15 september 2020.

Voor de goede orde onderstaand de volledige procedure voor kerkenraadsverkiezingen.

 

Procedure kerkenraadsverkiezingen:

Verkiesbaar zijn belijdende leden. Eventueel kunnen niet-belijdende leden (doopleden) verkiesbaar worden gesteld en bij de bevestiging tot ambtsdrager – onder bepaalde voorwaarden – onder de belijdende leden worden opgenomen.

U/jij wordt zondag uitgenodigd om per ambt schriftelijk en ondertekend aanbevelingen te doen van degenen waarvan u/jij denkt dat ze voor verkiezing in aanmerking komen.

– De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.

– De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen echter wanneer deze aanbevelingen niet worden ondertekend door 10 belijdende leden dan kan de kerkenraad de kandidaten wel op de kandidatenlijst plaatsen maar dat is de kerkenraad niet verplicht. Het is dus niet noodzakelijk dat aanbevelingen ondertekend zijn door 10 belijdende leden. De kerkenraad zal alle aanbevelingen serieus overwegen.

Familiebanden, hoe dan ook, tussen eventuele ambtsdragers zijn in principe geen bezwaar.

Verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente vindt plaats wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.

Het is de taak van de gemeente (u/jij) om aanbevelingen te doen om zo de kerkenraad weer compleet te krijgen. Het is niet de bedoeling dat de kerkenraad zich zelf moet aanvullen.

 

Preek app:
Ik wil graag een preek-app-groep aanmaken voor reacties op de preken of de diensten. Op die manier wil ik graag met u als hoorder/kijker in contact blijven nu ik de gezichten in de kerk niet kan zien tijdens de dienst. Bijkomende voordeel is dat u ook van elkaar de reacties ziet en daar ook weer op kunt reageren. Daarom bij deze vraag of iedereen die mee wil doen bij daarvan een appje wil sturen. 06-40428018

Vanuit de gemeente:
Mw. Van de Belt-Rijkeboer mocht vorige week woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Bart van den Berg werd vorige week maandag geopereerd, kreeg een nieuwe schouder, en mocht dinsdag weer naar huis. Beide wensen wij zegen en kracht van God voor verder herstel en met hen zijn we dankbaar voor wat in het ziekenhuis voor hen gedaan kon worden.

Rob Pors is afgelopen woensdag in Zwolle in het ziekenhuis opgenomen om een operatie te ondergaan. We dragen hem en zijn vrouw op in uw voorbede.

Bericht van overlijden:
Maandag 31 augustus overleed Jantje Klaver – van de Belt, in haar woning aan de Belterweg, in de leeftijd van 90 jaar. De laatste week lag ze op bed. Ze riep iedereen aan haar bed van wie ze afscheid wilde nemen en werd de laatste dagen voortdurend omringd door haar kinderen. Afgelopen zaterdag hebben we in kleine kring afscheid van haar genomen en haar begraven in Wanneperveen na een dienst in de kerk in Belt Schutsloot. Jantje wilde geen In Memoriam. Niet in de dienst en niet in het kerkblad. Ze was van mening dat wie haar kent ook weet wat er in haar leven is gebeurd. Ons hartelijke meeleven gaat uit naar kinderen, klein en achterkleinkinderen maar ook naar familie en vrienden die haar zullen missen.

Bericht van overlijden:
Woensdag 2 september bereikte ons het onverwachte en verschrikkelijke bericht van het overlijden van Ronnie Stoter. Zomaar ineens weg uit het leven, uit zijn gezin, familie en kennissenkring nog maar net 51 jaar. Woorden schieten te kort om weer te geven wat dit betekent vooral voor zijn vrouw, kinderen en ouders en voor heel veel anderen. Afgelopen maandag was het afscheid in besloten kring in de Reestborgh in Meppel, waarna hij is gecremeerd. We leven van harte met hen mee in het besef hoe weinig dat is bij dit grote verlies. Dat zij zich in deze moeilijke periode gedragen mogen weten door hun hemelse Vader.

Vanuit de Pastorie 1:
Gelukkig gaat het winterwerk weer van start al is er nog veel onduidelijk en onzeker. ‘Wie zoekt zal vinden’ zegt de Bijbel dat geldt ook voor het zoeken van manieren om ondanks beperkingen komende winter met elkaar vorm te geven aan het gemeenteleven. Bij deze wil ik van harte oproepen om mee te doen waar u kunt. Ontvangt u de Nieuwsbrief/Leefmee al per mail? Ontvangt u de liturgie al per mail? Hebt u zich al opgegeven voor de preek-appgroep? Doe weer mee met catechisatie en Groeigroep desnoods op een creatieve manier. Hebt u zich al opgegeven voor het meemaken van een dienst (ook 70+ mag als er geen klachten zijn) En als u verder ideeën hebt, begin ermee of maak ze bekend. Niet alles is afgezegd, er is nog veel mogelijk en er kan nog veel bedacht worden. Voor elke activiteit geldt dat er mensen voor nodig zijn om ze uit te voeren en voor elke activiteit geldt ook dat we het niet voor onszelf doen maar tot eer van God en uit dankbaarheid voor wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en zal doen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Vanuit de Pastorie 2:
Vorige week kreeg ik een boekje in handen met de titel: Struikelblokken; Veertig vragen bij het Oude Testament. Struikelen doet niemand graag en zeker niet bij het Bijbellezen. Regelmatig merk ik in gesprekken met mensen dat ze moeite hebben met bepaalde teksten in met name het Oude Testament. Vragen omdat wat er staat beschreven onduidelijk is, fantastisch lijkt of helemaal niet meer past bij ons moderne leven. Voor die mensen is dit een heel informatief boekje. Het is vlot geschreven en behandeld in korte hoofdstukjes steeds een ‘probleem’ met uitleg daarover. Vragen over de historie, over ethiek (wat is goed of niet goed), godsdienstige vragen en vragen n.a.v. de actualiteit. Een paar voorbeelden; Heeft Mozes echt de eerste vijf boeken geschreven? Hoe zit het met de zondvloedverhalen uit andere culturen? Heeft David Goliath verslagen? Hoe zit het met de positie van vrouwen in maatschappij en gezin? Gaf God wetten die niet goed waren? Kunnen we de wraakpsalmen nog zingen? Wat betekenen die scheppingsverhalen voor ons? Enz. Het boekje is geschreven door dr. M.J. Paul en is echt niet moeilijk om te lezen wel heel informatief voor een geïnteresseerde Bijbellezer. ISBN 9789087182854.
Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *