Nieuws 10-02-2019

Diensten 10 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten wordt er een extra collecte voor kerk en onderhoud gehouden.

 

Diensten 17 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst verzorgd door Henk en Leonie.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 10/02 – Fam. A. v.d. Veen en fam. W. van Holten.
 • 17/02 – Fam. K.J. Rossing en mw. R. Doze-Poppema.

 

Bloemen:

 • De bloemen van zondag 3 februari gingen in BS naar de heer F. Rodermond, Belterweg, en de heer D. Stam, Noorderweg. Beiden hebben in het ziekenhuis gelezen.
 • De bloemen in W’veen gingen naar de heer H. van der Veen, Wolfspark, en naar de heer G. Hertong, Veneweg.

 

Verantwoording:

 • De collecte van 27 januari voor Lwengo Kids heeft in BS € 118,45 opgebracht.
 • Afgelopen week is een gift ontvangen van € 250 voor de kerk.
 • De collecte voor het werelddiaconaat bracht in W’veen € 68,50 op en in BS € 130,50 dit is inclusief een gift van € 20 die door een van de diakenen is ontvangen.

Verkiezingen:

De heer S. Smit, Veneweg, heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester niet aangenomen.

Overleden:

Zondagmorgen 3 februari bereikte de kerkenraad het bericht dat de heer Jan Knobbe diezelfde ochtend was overleden in de leeftijd van 86 jaar. Wij herdachten Jan in de dienst met Gezang 14: De Heer is mijn Herder. Later meer.

Vanuit de gemeente:
De heer F. Rodermond, Zwolle, werd ruime een week geleden geholpen aan zijn hart. Hij is inmiddels weer thuis. De heer D. Stam lag geruime tijd in het ziekenhuis in verband met hartklachten maar is inmiddels ook weer thuis. De heer K. de Jonge werd opgenomen in verband met zijn blinde darm. We wensen hen sterkte en bidden voor hen om de zegen van God over hun behandeling.

In Memoriam: Gé Hoeve
Geertruida van den Berg werd geboren op 15 april 1918 als 3e uit een gezin van 16 kinderen. Nadat ze de lagere school (bijna) had doorlopen, werd ze door haar ouders op 13 jarige leeftijd naar een oom in Wanneperveen gestuurd, als huishoudelijk hulp. Haar toekomst leek in Ruinerwold te liggen toen ze zich verloofde met Arend Pluim. Een dodelijke ziekte zette een streep door de trouwplannen. Een nieuw tijdperk brak aan en ze hervond haar geluk, met als gevolg dat ze in 1948 trouwde met Jacob Hoeve en verhuisde naar Oostert, om uiteindelijk op de boerderij te gaan wonen aan de Veneweg en samen met haar man dat bedrijf te runnen. Ze kregen samen 3 kinderen: Jan, Wim en Johan. In 1968 werd het vanwege heupproblemen van vader Hoeve noodzakelijk de boerderij te verkopen en te verhuizen. Jaap Hoeve kreeg een baan in de verzekeringen. Gé nam toen een deel van de werkzaamheden voor de plaatselijke verzekeringen op zich en dat deed ze met veel liefde en deskundigheid. Ondertussen trouwden de jongens en kwamen er kleinkinderen, in totaal 8. Toen va in 1987 ziek werd brak er voor moe een moeilijke periode aan. Toen haar man in 1988 overleden was bleef ze alleen achter, maar ze verloor de moed niet: zo geleidelijk aan nam ze weer deel aan het gewone leven waar ze veel mooie dingen meemaakte. Helaas werd ook die periode weer overschaduwd door verdriet: in 2001 werd Wim ziek. Het overlijden van Wim in 2003 was voor haar een dieptepunt, maar ook daar kwam ze na verloop van tijd weer bovenop en pakte de draad weer op en Henk werd door Gé met open armen als (de nieuwe) schoonzoon ontvangen. Tot op hoge leeftijd heeft zij haar zelfstandigheid kunnen bewaren en was gewend om haar eigen problemen op te lossen. Intussen kreeg ze 13 achterkleinkinderen waar ze erg blij mee was. Haar 100e verjaardag was een hoogtepunt dat ze vierde vanuit Nieuw Clarenberg. De laatste maanden namen haar krachten af. Ondertussen hield haar rotsvaste geloof haar op de been: het geloof in en het verlangen naar een beter leven werd steeds belangrijker voor haar. Haar hele leven lang was dat  leidend geweest, in voorspoed en tegenspoed, ook toen in haar omgeving steeds meer mensen wegvielen. Ze was voorbereid op het afscheid dat ze wist dat kwam. De Bijbeltekst voor haar afscheid was Psalm 103 en daarbij prachtige liederen waaruit bleek hoe ze uitzag naar de toekomst. Bovenaan het papier waarop haar aanwijzingen stonden schreef ze: “Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat mag tot troost en bemoediging zijn voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.

Vanuit de Pastorie:
Israël past niet op de wereldkaart! Die gedachte kun je zomaar krijgen als je leest en ziet hoe Israël moet ‘vechten’ voor een klein stukje land om te wonen. Dat is niet nieuw. Toen God aan Abraham beloofde dat zijn nageslacht een groot volk zou worden en een eigen land zou krijgen woonden er nog andere mensen in dat beloofde land. Maar nadat ze het land inderdaad kregen, maakten ze telkens weer mee dat ze werden aangevallen door anderen volken en soms ook weggevoerd naar vreemde landen. Niets nieuws onder de zon. De geschiedenis van Israël is ook de geschiedenis van Jezus. Bij zijn geboorde was er geen plaats en tenslotte werd Hij gekruisigd. Een wrede manier om duidelijk te maken dat er geen plaats voor Hem was op aarde. Vandaag in onze samenleving vraag ik me steeds vaker af; Hoeveel ruimte is er nog voor God? Is de geschiedenis van Jezus toen niet dezelfde als die van God vandaag in Nederland? Hoeveel ruimte is er nog in Nederland voor de God van Israël, de God van de Bijbel? En toch was Israël een geschenk van God aan de wereld. En toch kwam Jezus om de wereld te redden. En toch houdt God ook vandaag nog van Nederland.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 03-02-2019

Diensten 3 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Diensten 10 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten wordt er een extra collecte voor kerk en onderhoud gehouden.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem
 • 10/02 – Fam. A. v.d. Veen en fam. W. van Holten

 

Bloemen:

 • De bloemen van 27 januari in BS gingen met de hartelijke felicitaties in naar fam. Klaver i.v.m. de geboorte van hun zoon Siem en naar de heer M. Lok voor zijn verjaardag.
 • In Wanneperveen werden de bloemen gebracht bij de heer M. Winters en mw. Smit-Vos, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De extra collecte in BS voor het pastoraat bedroeg € 98,–.
 • Jannie Klaver heeft een gift van € 10 ontvangen voor de bloemencommissie.

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

Verkiezingen:

De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat dhr. H. Mendel en mw. M. Hansman-ten Wolde hun verkiezing tot ouderling hebben aanvaard.

Ook mw. J. Aaten-Lok heeft haar verkiezing tot ouderling kerkrentmeester aanvaard.

Voor de goede orde delen wij u mee, dat in de kerkorde het recht bestaat om bezwaren in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de verkozene. Eventuele bezwaren moeten binnen een week na publicatie in het kerkblad, schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de kerkenraad.

W’veen: De heer H. van Benthem heeft zijn verkiezing tot ouderling kerkrentmeester niet aanvaard. Bij vorige verkiezingen in Wanneperveen is de heer S. Smit, Veneweg, door de gemeente voorgedragen voor het ambt van ouderling kerkrentmeester en nu weer door de kerkenraad verkozen verklaard. De heer Smit heeft een week de tijd gehad om over zijn verkiezing na te denken en vrijdag 1 februari hoopt de kerkenraad te horen of hij het ambt aanvaardt.

BS: Ook de heer K. de Jonge heeft zijn verkiezing tot diaken niet aanvaard. Voor de vacature diaken te Belt-Schutsloot vragen wij u daarom weer schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder.

Deze aanbevelingen kunt u inleveren tot en met dinsdag 5 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Geboren:

Op 21 januari is Siem geboren. Siem is de zoon van Johan en Geralda Klaver en broertje van Bram. Wij feliciteren Johan en Geralda van harte met Siem en wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Overleden:

Op 25 januari is overleden mw. G. Hoeve-van den Berg. Zij mocht 100 jaar worden. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden in Wanneperveen. Later meer.

 

 

Zoals de zon

de maan verlicht,

zal eens

een Bron

van Levend Licht

ons vinden

in het duister.

 

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Nieuws 27-01-2019

 • Diensten 27 januari 2019:
 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkvel                                     In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.                                     De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Diensten 3 februari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is de 1e collecte voor het werelddiaconaat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.
 • 03/02 – Fam. W. van Duuren en fam. H. van Benthem.

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag gingen met de hartelijke groeten in BS naar fam. Weijs aan de Noorderweg.
 • Vanuit Wanneperveen geen opgave ontvangen.

Verantwoording:

 • Herma Bruintjes ontving voor de bloemenkas 1x € 20, 3x € 10 en 1x € 5
 • en een gift van € 50 voor de jeugddienstcommissie.

Collectemunten:

Maandag 3 februari kunt u tussen 18.45 en 19.48 uur collectemunten halen bij Gerrit Knobbe, Belterweg 34.

 

Kerkbalans 2019:

Binnenkort ontvangt u de envelop, met de gegevens van de Kerkbalans 2019.                                                                                                                                 Vriendelijk verzoek om de folder aandachtig te lezen en daarna het antwoordstrookje in te vullen en klaar te zetten, zodat de bezorger deze weer kan ophalen. Tevens een dringend verzoek om bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden zodat uw bijdrage juist in de administratie van de kerk verwerkt kan worden.

De kerkrentmeesters.

 

Verjaardagfonds:

Hebt jij je al opgegeven als vrijwilliger? Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost niet veel tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Sing In:

De afgelopen jaren hebben Margré, Anja, Roelina en Gerjanne zich ingezet om de Sing In diensten te verzorgen. Ze hebben nu aangegeven dat ze willen stoppen.

Dames, namens de kerkenraad heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet.

 

Verkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen verklaard:

Voor Belt-Schutsloot

 • in de vacature diaken: Kasper de Jonge
 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Joke Aaten-Lok
 • in de vacature ouderling: Margré Hansman-ten Wolde

Voor Wanneperveen

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Herman van Benthem
 • in de vacature ouderling: Henk Mendel

Uiterlijk 25 januari delen zij mee of ze hun roeping aanvaarden.

Wij wensen hen de komende week Gods leiding en wijsheid toe.

 

Jarigen:

In februari hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 01-02 mw. Rodermond-Doornbos, 81 jaar.
 • 16-02 mw. G. Klaver –de Jonge, 82 jaar.
 • 20-02 mw. A.R. Eker-Simonsz, 81 jaar.
 • 24-02 mw. F. Stam-Halfmouw, 84 jaar.
 • 25-02 dhr. J. Klaver, 80 jaar.
 • 26-02 dhr. T. v.d. Sommen, 89 jaar.
 • 29-02 dhr. H. Waninge, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Met een vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Roelie Lok

 

Rock Steady kerkdienst zondag 27 januari 
Volgende week zondag is de jaarlijkse Rock Steady kerkdienst voor jong en oud (in BS).
We gaan mooie liederen zingen. De muziekgroep van de Gereformeerde Kerk in Zwartsluis zal ons hierbij begeleiden. Zij zal ook een aantal nummers voor ons zingen.
De voorganger is onze eigen predikant ds. Menkveld en het thema is “Moet kunnen!?”.
Kom allemaal, vraag je ouders, vrienden, buren en ieder die je lief is mee naar de kerk deze zondag.
De dienst begint om 11.00 uur dus dat kan geen bezwaar zijn, uitslapen kan alsnog. Van harte welkom.
De Rock Steady leiding.

Vanuit de Pastorie:
Volgens Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau is het in 2050 afgelopen met de kerk in Nederland. Dan zal de laatste kerkganger het licht uit doen. Sommige mensen ontkennen dit soort uitspraken zonder er goed naar te luisteren. ‘De kerk zal er altijd blijven’, ‘Wetenschappers kunnen dat niet weten’, ‘Het gaat altijd op en neer, straks stroom de kerk weer vol’, ‘God houdt zijn kerk in stand’, ‘Er komt een opwekking in Nederland’  hoor je mensen zeggen. Op deze uitspraken valt minstens zoveel af te dingen als op de uitspraak van Joep de Hart. Een andere conclusie van het SCP is dat het vooral de linkerkant en de liberale kant van de kerk is die verdwijnt. Meer precies, dat deel van de kerk waar de kerkgangers het zelf steeds minder nodig vinden om naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk ook best logisch. Wie minder naar de kerk gaat moet niet verbaasd zijn dat anderen ook minder of nog minder naar de kerk en tenslotte thuisblijven. Volgens het SCP houdt geloof het niet vol zonder kerkgang. Trouwe kerkgang en een sterk geloof horen bij elkaar en brengen handen en voeten in beweging, vertellen deze onderzoekers ons. Dat is geen eenvoudige formule die altijd werkt. Het doet eerder denken aan de manier waarop de Britse premier May in een zeer moeilijke periode haar land probeert te leiden. Dwars door alle tegenstand en teleurstelling heen blijven geloven in het doel. Ik weet niet hoe het af gaat lopen met de Brexit, maar ik geloof wel dat als wij onze kerkgang en ons dagelijks geloofsleven volhouden op de manier van May er in 2050 nog in veel kerken licht zal branden.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 20-01-2019

Diensten 20 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.                In BS is de diaconiecollecte voor oecumene.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

 

Diensten 27 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

In Wanneperveen is de diaconiecollecte voor oecumene.

De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 20/01 – Jeugddienstcommissie.
 • 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van 13 januari gingen in BS naar de heer en mevrouw Klaver, Noorderweg. In Wanneperveen werden in de afgelopen week bloemen gebracht naar de heer R. v.d.   Linde, mw. A. Rodermond en de heer A. Nijenhuis, nog voor hun verjaardag. Afgelopen zondag gingen de bloemen naar de heer A. Hoorn voor de verjaardag en naar mw. B. Dam-de Groot, ter bemoediging.

 

Verantwoording:

 • Diaken G. Mondria heeft € 20 ontvangen voor de eindejaarscollecte.
 • De diaconale collecte van 13 januari voor Lewengo Kids bedroeg in BS €  120,45 (incl. Sing In) en in W’veen € 60,50.
 • De avondmaalscollecte voor Unicef bedroeg  in BS € 305 en in W’veen € 164,25.

 

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob.

Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde;

U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons.
We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat “overleven” betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim 500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen.

Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto’s van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Beamerteam BS:

Vorig jaar is Jacqueline Aaten wegens verhuizing naar St. Jansklooster gestopt bij het beamerteam. Ook Klaas Korthoef is gestopt. Wij willen beiden bedanken voor de tijd die ze in de afgelopen jaren in het beameren hebben gestoken. Femke Heutink zal binnenkort bij het team in opleiding gaan.

Misschien zijn er nog meer onder ons die dit wel zouden willen. Laat het weten!

 

Verjaardagfonds:

Het afgelopen jaar hebben zich weer een aantal vrijwilligers ingezet voor het verjaardagfonds en hebben zo met elkaar een bedrag van € 1.672,82 opgehaald. Allemaal hartelijk dank hiervoor.

Wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost maar een klein beetje tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan!

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. B. Dam werd zondagavond enkele dagen opgenomen in Meppel maar mocht dinsdag weer naar huis terug.

In Memoriam: Wolter Kok
Wolter Kok is geboren op 24 november 1937 op Kolderveen gemeente Nijeveen.
Hij was de zoon van Jan Kok en Jantje Wever en de jongste van 3 kinderen.
Grietje was de oudste en daarna kwamen Dinie en Wolter. Zijn vader was botermaker bij de melkfabriek en zijn moeder was huisvrouw. Wolter ging na de lagere school in Nijeveen naar de ambachtsschool in Meppel. Hij is gaan werken bij GS Meppel en in de tussentijd heeft hij ook nog gediend in het leger. Bij GS heeft hij gewerkt tot 1 maart 1997. Op 7 april 1957 zag Wolter Gé voor de eerste keer. Op 26 november 1960 was de verloving en ze zijn getrouwd op 22 maart 1962. Na het trouwen zijn ze gaan wonen aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. 4 juni 1964 zag Jan het levenslicht, en 3 jaar later volgde Petra. In 1987 is de familie Kok verhuisd naar het zr. Kortplantsoen. In 1993 is Petra uitgevlogen waarna ze weer vaak met z´n tweeën waren omdat Jan trucker is op de lange baan. In 1996 zijn ze verhuisd naar de Van Raalteweg. Waar ze met veel plezier hebben gewoond. Werken in de tuin, samen op vakantie en andere uitjes.
24 juni 2014 is zijn vrouw Gé overleden aan een longontsteking als gevolg van kanker.
Na het overlijden van Gé heeft hij het leven weer zo goed en kwaad opgepakt.
Biljarten en maaltijden rondbrengen voor tafeltje dekje deed hij al en dit is hij blijven doen tot hij niet meer kon. Hij mocht graag voor andere mensen zorgen. Natuurlijk voor zoon Jan, maar ook voor buurman Egbert Knol en hij zocht ook zieke mensen op. Verder hield hij een heel aantal graven schoon van familieleden en was vrijwilliger voor het onderhoud op de begraafplaats in Wanneperveen.
In augustus is Wolter naar de huisarts geweest voor een vetbultje op zijn rug. Na onderzoek bleek dat het niet goed was. Daarna ging het snel. 20 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werden plannen gemaakt voor opname in Zonnekamp. Zover is het niet meer gekomen. Een longontsteking erbij was te veel voor zijn lichaam. Op 31 december is Wolter overleden. Zaterdag 5 januari werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst vanuit de kerk. We lazen uit Psalm 139 en zongen mooie liederen vanuit het geloof dat over dood en graf heen ziet. We wensen Jan, Petra en Jan en alle familie en vrienden die Wolter missen troost en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week, bij het opruimen van de kerst en nieuwjaarskaarten, kwam ik hem weer tegen, de kaart zonder afzender. Terwijl ik alle kaarten nog een keer bekeek, de goede wensen nog een keer las om de zegen ervan als het ware nog eens op te nemen bleef ik met deze kaart in mijn handen zitten. Wie zou het zijn? Wie nam de moeite ons een kaart te sturen, wilde ons een gezegend jaar wensen, maar vergat zijn of haar eigen naam? Ik denk dat ik er nooit achter zal komen. Tenminste, ik verwacht niet dat iemand het expres deed. En wie het vergat, die weet het waarschijnlijk niet. Tegelijk heeft het ook wel iets. Anoniem goed doen. De Bijbel zegt als het over goed-doen gaat, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Dat klinkt heel anders dan dat we onszelf en onze kwaliteiten moeten presenteren zoals vaak wordt gezegd. Goed-doen op de achtergrond, goed-doen zonder dat je daar een compliment of een tegenprestatie voor terug verwacht. Daar wordt de wereld beter van. En, … God ziet het wel! Dat maakt het dubbel de moeite waard. Dus zo zie ik deze kaart ook. Een stille goede daad.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 13-01-2019

Diensten 13 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal (staande).
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal.

De avondmaalcollecte is in beide diensten voor Unicef.

 

Avondmaalcollecte 13 januari Wanneperveen / Belt-Schutsloot voor Unicef

Wij zijn de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties

Op 20 november 1989 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De VN heeft aan UNICEF gevraagd erop toe te zien dat landen de kinderrechten ook verwezenlijken. Samen met anderen willen wij ieder kind de kans geven om kind te kunnen zijn. Ieder kind moet gezond kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. Het maakt voor ons niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is. Wij zijn er, onvoorwaardelijk, voor ieder kind.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diensten 20 januari 2019:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen

 • 13/01 – Bloemendienstcommissie.

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 16 december werden met de hartelijke groeten gebracht bij Jan en Geertje Knobbe.
 • De bloemen uit de dienst van 23 december gingen met hartelijke felicitaties naar Alie en Hendrik Jan Baas i.v.m. hun 50-jarig huwelijk.
 • Het bloemstuk uit de Kerstzangdienst van 24 december werd bestemd voor Chris Klaver.
 • De bloemen uit de dienst van1e Kerstdag gingen met hartelijke felicitaties naar Kasper en Coline de Jonge i.v.m. de geboorte van hun zoon.
 • De bloemen van 2e Kerstdag gingen naar de fam. Klaver. Het liturgisch bloemstuk werd gebracht bij dhr. R. Schoenmaker.
 • De bloemen uit de dienst van 30 december gingen met hartelijke felicitaties naar de heer L. Jonkman i.v.m. zijn verjaardag.
 • De bloemen van 6 januari zijn met hartelijke felicitaties gegaan naar mw. G. Knobbe-Aarten. Zij mocht 82 jaar worden.

Bloemen W’veen:

 • In Wanneperveen werden de bloemen op 16 december bezorgd bij mw. H.Smit-Vos en bij mw. R.Vos-Knol in Meppel.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen op 23 december ter bemoediging naar mw. Ebrink in de Perelaar en met felicitaties i.v.m. haar verjaardag naar mw. K. ten Wolde-Manden.
 • Op 1e Kerstdag gingen de bloemen naar  de heer Dannijs en naar de heer C. Heidema.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen uit de dienst van 6 januari naar de heer E. Knol en de heer J. Heite.

 

Verantwoording BS:

 • De extra collecte voor Kerk en onderhoud dd. 9-12-2018 bedroeg in Belt-Schutsloot  €  83,60.
 • De diaconale collecte van 16 december j.l. in BS voor de kerst attenties bedroeg  € 137,05.
 • Een gift ontvangen voor de kerst attenties via Jannie de Jonge €  5,–.
 • Jannie klaver heeft een gift van € 20 en een gift van € 10 ontvangen voor de kerstattenties.
 • De diaconale collecte van 1e kerstdag voor kinderen in de knel bedroeg               € 188,45.
 • De collecte van 26 december voor St. Brederwiede helpt Roemenië heeft € 99,90 opgebracht.
 • De extra collecte voor Kindernevendienst Project te Belt-Schutsloot bedroeg       € 101.55
 • De oudejaarscollecte bedroeg  €  256,–.
 • Diaken H. de Goede – Korthoef heeft een gift ontvangen van € 20  voor de oudejaarscollecte.
 • Opbrengst van de diaconiecollecte van 6 januari voor Lwengo Kids bedroeg         € 104,05.
 • De extra collecte van 6 januari voor kerk en onderhoud bedroeg € 93,10.
 • Via de collecte een gift voor kinderverjaardagsfonds van € 5.

 

Verantwoording W’veen:

 • Via kerkrentmeester H. Heidema is in week 50 een gift ontvangen van € 10 t.b.v. de kerk.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte   van 16 december voor de kerstattenties bedroeg € 98,45.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte van 23 december bedroeg € 86,55.
 • De collecte op kerstavond in Wanneperveen voor de St. Brederwiede helpt Roemenië heeft € 159,10 opgebracht.
 • De diaconale collecte van 25/12 voor Kinderen in de Knel heeft € 125,85 euro opgebracht.
 • De diaconiecollecte van 30 december bracht € 75,60 op.
 • De opbrengst van de diaconiecollecte voor Lwengo Kids op 6 januari is  € 57,75.

 

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob.

Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde;

U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons.
We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat “overleven” betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim 500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen.

Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto’s van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt.

Zo vond Anthony Rose, Rose is doof en is een niet gewenst kind in het gezin. In Uganda schaamt men zich als er een kind met een handicap geboren wordt, maar Anthony heeft haar achter het huisje, waar ze verstopt werd, vandaan gehaald en wij hebben voor haar in Nederland een sponsor gezocht. Rose heeft haar plekje op school gevonden, leert gebarentaal en is een blij en gelukkig meisje aan het worden. En ja, het is echt hetzelfde meisje!

Zo maken wij het verschil, intussen voor ruim 80 kinderen die in ons sponsorprogramma zitten. We zien de kinderen veranderen van armoedige, grauwe kinderen tot vrolijke blije kinderen.   Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Geboren:

Op 23 december is geboren Rafaël Noud, zoon van Casper en Coline de Jonge.

Wij feliciteren Kasper en Coline van harte met Rafaël en wensen hen als gezin Gods zegen toe.

 

Kerkenraadsverkiezingen:

In mei 2019 treden de volgende ambtsdragers af:

 • ouderling R. Korthoef-Roo,
 • ouderlingen kerkrentmeester J. van den Berg en D. Klaver en
 • diaken T. Stam-Kok.
 • Voor Wanneperveen staat ook nog de vacature ouderling E. Nijenhuis open.

Voor Wanneperveen is er dus een vacature ouderling en ouderling kerkrentmeester en voor Belt-Schutsloot een vacature ouderling, ouderling kerkrentmeester en diaken.

De kerkenraad roept u daarom op schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

U dient daarbij aan te geven voor welk ambt de betrokkene wordt aanbevolen.

De kerkenraad moet degenen, die door ten minste tien stemgerechtigden (belijdende leden) zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn, op de kandidatenlijst plaatsen. Doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder mogen aanbevelingen doen. U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 15 januari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Gebruik kapstok in de kerkte BS:

Vriendelijk verzoek om onderaan te beginnen met het weghangen van uw jas en geen haken overslaan. Zo kunnen wij maximaal gebruik maken van de kapstok.

 

Overleden:
Op oudjaarsdag overleed in het ziekenhuis in Meppel: Wolter Kok. Hij werd 81 jaar. De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 5 januari in de kerk in Wanneperveen. Waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats bij de kerk. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Heil, zegen en geluk. We wensen het elkaar in deze dagen toe. Of samen gevat met de ‘beste wensen’. Beter als ‘beste’ kan immers niet? Deze woorden lijken wat op elkaar en we bedoelen er ongemerkt ook ongeveer hetzelfde mee. Toch zouden we zeker met de Bijbel in gedachten wel onderscheid kunnen maken. We zouden het zo kunnen zeggen. Zegen is het gevolg van gehoorzaamheid aan God, Heil is het goede dat God geeft. Gelukkig is een mens die dat ontvangt. Zegen en Heil kunnen er alleen zijn dankzij Jezus. Daarom is het mooi dat we eerst kerst vieren en daarna elkaar zegen en heil gaan wensen. Zonder kerst zou dat onmogelijk zijn of in ieder geval zonder effect zijn. Zegen en heil gaan een stap verder dan dit leven met alles wat hier te halen en te missen valt. Geluk heeft dus meer nodig dan alles wat een mensenhart hier en nu begeert. De zegen van God duurt tot in eeuwigheid, het Heil van God loopt uit op de Hemel, en daar zullen we pas echt ontdekken wat geluk is. Geluk door de nabijheid van God. Dat zijn de beste wensen die ik bedenken kan. Zegen en Heil voor 2019 en tot in eeuwigheid.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 16-12-2018

Advent

Kom, o kom, Koningskind, Immanuël,                                                                             vul de aarde met vrede en licht.                                                                                     Onze nacht wordt dan dag,                                                                                           onze pijn weer een lach.                                                                                               Toon Uw glorie, Uw kracht, Uw gezicht.

 

Diensten 16 december – 3e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld.
 • Wanneperveen11.00 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.                              De diaconiecollecte in beide diensten is voor de kerstattenties voor ouderen.

 

Diensten 23 december – 4e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest KND.  In Wanneperveen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Diensten 24 december – Kerstavond

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Zangdienst in De Zandbelt. Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem – m.m.v. “Excelsior”. Na aftrek van de kosten is de collecte voor Cliniclowns.
 • Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “De Wieden”. De collecte is voor Stichting Brederwiede helpt Roemenië.

 

Diensten 25 december – 1e Kerstdag

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere”.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.P. Ferguson, Zwolle – m.m.v. een gelegenheidskoor.                                                                                                   In beide diensten is de diaconiecollecte voor Kinderen in de Knel.

 

Diaconie collecte 1e kerstdag, Kinderen in de knel.

Geef licht aan kinderen in de knel.

Kerst is het feest van licht. Jezus geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan de kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Myanmar en Syrië en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Dienst 26 december – 2e Kerstdag

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud.                                                                                                                   De diaconiecollecte is voor St. Brederwiede helpt Roemenië.

 

Diensten 30 december

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek.

 

Dienst 31 december – Oudjaarsavond

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Gezamenlijke dienst voor de hele gemeente. Aan het eind van de dienst wordt de oudejaarscollecte gehouden.

 

Diensten 6 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffiedrinken in de kerk voor de dienst vanaf 10.15 uur.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 13 januari 2019

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur: Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal (staande).
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld – viering Heilig Avondmaal.                                                                                                            De avondmaalcollecte is in beide diensten voor Unicef.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 16/12 – Fam. H. Heidema en fam. J. Minnema.
 • 23/12 – Fam. K. ter Horst en fam. W. van Holten.
 • 25/12 – Bloemendienstcommissie.
 • 06/01 – Fam. B. Stummel, Weth. Vosstraat, en fam. J. Wink.
 • 13/01 – Bloemendienstcommissie .

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 9 december in BS zijn met de hartelijke groeten gebracht bij mw. W. Klaver-de Jonge.
 • De bloemen in Wanneperveen zijn gegaan naar mw. T. Hendriks in de Perelaar en mw. G. v.d. Heide.

 

Verantwoording BS:

 • De diaconale collecten in de maand november j.l. voor het Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk bedroeg totaal in BS €  444,26.
 • De extra collecte voor kerk en onderhoud van 2 december in BS bedroeg  €  124,48.
 • De diaconiecollecte van 9 december bedroeg in W’veen € 52,95 euro.

 

Solidariteitskas:

Vorige week is de acceptgiro voor de bijdrage Solidariteitskas 2018 rondgebracht of wordt binnenkort bij u bezorgd. Verzoek is om het verschuldigde bedrag over te maken onder vermelding van het 16 cijferige betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat. In de administratie kan het dan juist verwerkt worden.

 

Collectemunten:

Maandag 7 januari kunt u tussen 18.45 en 19.45 uur collectemunten halen bij ouderling kerkrentmeester G. Knobbe, Belterweg 34.

 

Jarigen januari 2019:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers hun verjaardag te vieren.

 • 02/01 Mw. G. Knobbe-Aarten, 82 jaar.
 • 11/01 Dhr. A. Oosterhof, 84 jaar.
 • 12/01 Dhr. A. Hoorn, 86 jaar.
 • 15/01 Mw. W.F. Rodermond-de Niet, 85 jaar.
 • 22/01 Dhr. M.A. Winters, 81 jaar.
 • 26/01 Mw. H. Smit-Vos, 83 jaar.
 • 27/01 Dhr. M. Lok, 82 jaar.
 • 28/01 Dhr. G.J. Klomp, 85 jaar.

Het duurt nog even maar alle dames en heren alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen gezegende Kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en veel heil en zegen voor 2019, met een vriendelijke groet,

Roelie Lok.

 

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks is inmiddels weer thuis in de Perelaar.

Vanuit de Pastorie:
Siriz is een organisatie die voorlichting geeft over en hulp biedt bij onbedoelde zwangerschap. In de praktijk is dat vaak aan jonge moeders zonder vaste relatie. De overheidssubsidie aan deze organisatie staat ter discussie omdat men meent dat Siriz niet neutraal is. Men is namelijk bang dat medewerkers van Siriz deze jonge vrouwen abortus afraad. Dat mag niet want dan zou men de indruk kunnen wekken dat abortus fout is. In Nederland geldt voor abortus de grens van 24 weken zwangerschap. Tot 24 weken geldt een ongeboren kindje als niet levensvatbaar buiten de baarmoeder en heeft daarom geen enkel recht als mens. Het moet worden gezien als een stukje weefsel waar de moeder vrij over mag beschikken. Sterker nog, wie opkomt voor dit jonge leven krijgt straf van onze overheid. Hoever kan een ‘beschaafd’ land afzakken. Onze dochter (die vrijwilliger was voor Siriz) liet deze week een 20 weken echo maken. Wie meent dat een ongeboren kind van 20 weken geen mens is die kijkt moedwillig de andere kant op. Als wij de komende weken weer denken aan Jezus die in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats was in de herberg, zullen we dan ook denken aan al die kinderen die niet geboren mochten worden omdat voor hen geen plaats was in het welvarende beschaafde Nederland?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 09-12-2018

Advent.

Eén ster                                                                                                                      maakt de lucht minder dreigend.                                                                                    Eén kaars                                                                                                                    maakt de nacht minder zwart.                                                                                        Eén hand                                                                                                                   maakt de weg minder eenzaam.                                                                                   Eén stem                                                                                                                    maakt de dag minder stil.                                                                                              Eén vonk                                                                                                                        kan begin van nieuw vuur zijn.                                                                                          Eén noot                                                                                                                         het begin van een lied.                                                                                                  Eén kind                                                                                                                           het begin van een toekomst.                                                                                               Eén wens                                                                                                                        het begin van een jaar.

 1. Roelofs-van der Linden

 

Diensten 9 december – 2e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Adventsdienst, m.m.v. Excelsior.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide dorpen is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Diensten 16 december – 3e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J.P. van Ark, Wapenveld.
 • Wanneperveen11.00 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.                              De diaconiecollecte in beide diensten is voor de kerstattenties voor ouderen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 09/12 – Fam. J. Lubbinge en fam. C. Heidema.
 • 16/12 – Fam. H. Heidema en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van 2 december in BS gingen ter bemoediging naar de heer B. van Essen.
 • De bloemen van het liturgisch bloemstuk zijn gebracht bij mw. S. Halfmouw.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen naar de heer W. Kok en mw. J. Bakker- Broekman. Beide zijn  jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • In week 48 is door ds. Menkveld € 20 ontvangen.
 • De najaarszendingcollecte heeft in Wanneperveen 472,97 euro opgebracht.
 • De collecte van 2/12 voor het binnenlands diaconaat bedroeg in W’veen €44,75.

 

Rondbrengen kerstattentie ’s Wanneperveen:

Op zaterdag 15 december willen we weer een kerstattentie bij gemeenteleden vanaf 75 jaar bezorgen als kerstgroet van onze gemeente. We zoeken daarvoor vrijwilligers die willen meehelpen om dit te doen. U kunt zich opgeven bij Ineke Slot; 0527- 246459 of Grietje Wink 0522-281509, of per mail; inekeslot46@gmail.com.

De attenties kunnen 15 december tussen half 11 en 11 uur opgehaald worden in de Perelaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de diaconie.

 

Kerstmiddag Wanneperveen/ Belt-Schutsloot gemeenteleden 70+:

Wij willen u graag uitnodigen voor een gezellige kerstmiddag, op 14 december, in het dorpshuis in Belt- Schutsloot.

Vanaf 14.30 uur bent u welkom en staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar.

Om 14:45 uur beginnen we deze middag waarin de kerstgedachte centraal zal staan.

De verdere invulling blijft nog een verrassing. We sluiten de middag af met een broodmaaltijd.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Hebt u geen vervoer en wilt u wel graag komen, bel dan en wij regelen dat voor u.

 • Voor Wanneperveen: Ineke Slot, tel.nr 0527-246459
 • Voor Belt Schutsloot: Titia Stam, tel.nr. 038-3867378

Met hartelijke groet,

Namens PKN Wanneperveen – Belt-Schutsloot

 

Vanuit de Pastorie:
De adventstijd is aangebroken. Hoog tijd om in de drukke maalstroom van het dagelijks leven tijd te nemen voor bezinning en verstilling. Want, Hij komt! Meer dan ooit besef ik deze adventstijd dat Hij niet alleen gekomen is, en vandaag door zijn Geest onder ons is, maar dat Hij ook komen zal. Hoewel ik niet hoor bij de mensen die er behoefte aan hebben om voorspellingen te doen over de aanstaande komst van Jezus op de wolken van de Hemel zoals de Bijbel voorzegt, heb ik wel de indruk dat deze wereld bezig is aan een eindsprint. Ik bedoel daarmee geen eindsprint als bekroning van een prachtige goed gelopen race. Veel meer lijkt het erop dat de krachten en middelen die de mens heeft gebruikt en daarmee ook ontketent een eigen leven gaan leiden waarover steeds minder controle mogelijk is. Als ik de Bijbelse profetieën over de laatste dagen voor de wederkomst lees dan verwacht ik dat Jezus komt op het moment dat de mens de controle volledig kwijt is en de wereld geregeerd wordt door chaos en willekeur waar alleen duistere krachten zich kunnen handhaven. Ik weet niet hoever het daarmee is, ik weet niet of onze tijd echt de laatste aanloop daar naar toe is, maar ik kan me wel steeds beter voorstellen dat het zomaar zo laat zou kunnen zijn op de wereldklok, op Gods wereldklok.
Hartelijke groeten, Ds. Menkveld.

Nieuws 02-12-2018

Advent 2018.

Mensen kijken in het donker                                                                                          naar een wereld vol verdriet.                                                                                       Steek een kaars aan. Die vertelt je                                                                                van het Licht dat je straks ziet.                                                                                        Het wordt anders, het wordt lichter.                                                                               Het wordt licht voor jouw en mij.                                                                                     En voor iedereen op aarde.                                                                                           Het wordt Kerst. God is dichtbij.

 

Diensten 2 december – 1e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

In beide dorpen is de diaconiecollecte voor het binnenlands diaconaat en is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 9 december – 2e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Adventsdienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

In beide dorpen is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 02/12 – Fam. K. ter Horst en fam. R. Stoter.
 • 09/12 – Fam. J. Lubbinge en fam. C. Heidema.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke felicitaties naar Harm Jan Stam en Jorien Meppelink i.v.m. de geboorte van hun dochter.

 

Collectemunten:

Maandag 3 december is de laatste gelegenheid dit jaar om uw voorraad collectemunten aan te vullen. U kunt tussen 18.45 en 19.45 uur terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Bediening Heilige Doop:

Zondag 2 december a.s. zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Aron, zoon van Richard en Marlon Jordens en broertje van Daan en aan Twan, zoon van Sander en Corine Klaver.

 

Welkomscommissie:

Gea Snel en Roswitha Stam hebben een aantal jaren namens de kerk bezoekjes gebracht aan nieuwe inwoners van Belt-Schutsloot. Zij brachten voor de nieuwe bewoners een bloemetje mee en vertelden wetenswaardigheden over De Belt en de kerk. Zij hebben onlangs de kerkenraad laten weten dat ze hiermee zijn gestopt. De kerkenraad is dus nu op zoek naar een paar dames en/of heren die dit bezoekwerk op zich willen nemen. Lijkt dit je wel leuk of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of bel 3867486.

 

Vanuit de Pastorie:
Vorige week noemden we de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Terwijl ik deze zin schrijf besef ik hoe vreemd de dood is aan het leven. Er is geen mooie manier om dit te zeggen. Welke woorden je ook kiest, het blijft een breuk. Een breuk die we niet willen. Een breuk die verdriet doet, gemis oproept. Zeker voor de naaste nabestaanden. Tegelijk beseffen we dat we die namen noemen in de kerk, voor het aangezicht van God. Wij noemen namen zodat we niet vergeten, maar Hij vergeet nooit. Wij noemen namen om zo iets van die persoon aanwezig te stellen. Voor Hem is dat niet nodig. Hij is eeuwig leven en wie bij Hem is deelt in dat eeuwige leven. Bij Hem heeft de dood geen breukkracht, daar is ze verdwenen. Daarom denken we bij het noemen van de namen niet alleen aan wie er was, maar juist aan wie er zal zijn. In onze welvarende wereld zijn mensen gemakkelijk zo sterk aan dit leven gehecht en op dit leven gericht dat het verlangen en verwachten van het eeuwige leven op de achtergrond verdwijnt of in twijfel getrokken wordt. Anderen zijn ons voorgegaan en wij zullen volgen. Hier hebben we geen blijvende stad. Met Abraham, Izaak en Jakob en vele anderen zien we uit naar de eeuwige stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. De toegang tot dit eeuwige koninkrijk is in handen van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 25-11-2018

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

A.s. zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdenken dan in onze gemeente de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dit zijn:

 

 • 21 maart 2018               Geert Halfmouw                                               85 jaar
 • 8 september 2018         Roelofje Minnema-Meijer                                   85 jaar
 • 28 oktober 2018            Jack Waas                                                       78 jaar

 

De dood is niet het eind.                                                                                                   U haalt ons uit het stof.                                                                                                 Dan staan we op. We mogen mee.                                                                                 We wonen in uw hof.                                                                                                       De dood is niet het eind.                                                                                                 De deur zal opengaan                                                                                                      en iedereen die U bevrijdt,                                                                                              zal zingend voor U staan.

We wensen allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 2 december – 1e Advent

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                 In beide dorpen is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.
 • 02/12 – Fam. K. ter Horst en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen ter bemoediging naar de heer Kokshuis.

 

Verantwoording:

De diaconale collecte voor Hospice Riemke Huis te Steenwijk bedroeg vorige week € 99,30.

 

Collectemunten:

Maandag 3 december is de laatste gelegenheid dit jaar om uw voorraad collectemunten aan te vullen. U kunt tussen 18.45 en 19.45 uur terecht bij Gerrit Knobbe.

 

Bediening Heilige Doop:

Op zondag 2 december a.s. zal in Belt-Schutsloot de Heilige Doop bediend worden aan Aron, zoon van Richard en Marlon Jordens en broertje van Daan en aan Twan, zoon van Sander en Corine Klaver.

 

Welkomscommissie:

Gea Snel en Roswitha Stam hebben een aantal jaren namens de kerk bezoekjes gebracht aan nieuwe inwoners van Belt-Schutsloot. Zij brachten voor de nieuwe bewoners een bloemetje mee en vertelden wetenswaardigheden over De Belt en de kerk. Zij hebben onlangs de kerkenraad laten weten dat ze hiermee zijn gestopt. Dames, namens de kerkenraad hartelijk bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren.

De kerkenraad is dus nu op zoek naar een paar dames en/of heren die dit bezoekwerk op zich willen nemen. Lijkt dit je wel leuk of wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of bel 3867486.

 

Jarigen december:

Volgende maand hopen D.V. onderstaande 80+ers uit onze gemeente hun verjaardag te vieren:

 • 1-12 Mw. R. Vos-Knol, 90 jaar.
 • 1-12 Mw. M.C. Mertens, 85 jaar.
 • 9-12 Mw. K. ten Wolde-Manden, 80 jaar.
 • 14-12 Dhr. E. Knol, 86 jaar.
 • 20-12 Dhr. R. v.d. Linde, 82 jaar.
 • 21-12 Dhr. A. Rodermond, 89 jaar.
 • 27-12 Dhr. A. Nijenhuis, 82 jaar.
 • 29-12 Dhr. L. Jonkman, 81 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

Vanuit de gemeente:
Mw. Hendriks verblijft nog in het ‘t Vonder in Ruinerwold, het duurt wat langer dan gehoopt. Het herstel gaat langzaam.
Mw. Heidema verblijft nog in Zonnekamp i.v.m. de operatie en het herstel van haar man.

Niet thuis kunnen zijn als je dat graag wilt valt niet mee. We hopen voor beiden dat er spoedig verandering komt.

Bereikbaarheid per mail:
Ik probeer mijn mail heel regelmatig te lezen en er ook goed op  te reageren als dat nodig is. Dat betekent dat ik vrijwel elke dag mijn mail lees. Echter, op vrijdagavond als ik de liturgie heb verstuurd (voor 19.00) dan gebeurt het nogal eens dat mijn computer uitblijft tot zaterdagavond. Als iemand vragen of opmerkingen heeft over de liturgie dan kunt u beter bellen. Dat geldt ook voor andere boodschappen. Reken er niet op dat ik vrijdagavond of zaterdag overdag mijn mail lees. Hetzelfde geldt voor de zondag. ’s Ochtends voor de dienst kijk ik altijd of er berichten zijn die van belang zijn voor de dienst. Daarna lees en beantwoord ik geen mail meer tot maandagochtend.

Vanuit de Pastorie:
Ik in het voorwoord van een boek de volgende woorden van de auteur:
In dit boekje reageer ik op een aantal dingen die ik in het kerkelijke leven en de theologische wereld regelmatig tegenkom en die mij zorgen baren. Ik richt me daarbij niet zozeer op mensen buiten de kerk. Voor we tot hen het woord richten, moeten we eerst maar eens orde op zaken stellen in de kerk zelf. Daarbij gaat het me niet om aantallen, maar om de kwaliteit van wat er in de kerk gebeurt. Het gaat me ook niet om allerlei details, maar om de hoofdzaken van het geloof. Waar gaat het om in de kerk?
U kunt zich voorstellen dat ik het boek waar dit voorwoord in stond met belangstelling ben gaan lezen. De eerste bladzijden spreken me aan en als dat geldt voor het hele boek dan zal ik er nog meer over schrijven. In ieder geval ben ik het roerend met deze inleidende woorden eens. Die zijn ook de reden voor de preken over de 10 geboden die ik bezig ben te houden. Deze week zal ik die draad weer oppakken. De preek zal dat gaan over: geen andere goden. Afhankelijk van de volgorde die je kiest is dit het eerste of het tweede gebod. In ieder geval is het een heel belangrijk gebod. God wil Zijn plaats in ons leven (en in de kerk) niet delen met iets of iemand anders. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 18-11-2018

Diensten 18 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. W. Voogd, Rouveen – Jeugddienst.

In BS wordt de najaarszendingscollecte gehouden.

 

Najaarszendingscollecte:

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelij ke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwij s, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwij s en publicaties een brug zij n tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwij ze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwij s meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwij s betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 

Diensten 25 november – laatste zondag kerkelijk jaar:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Doelcollecte diaconie voor de maand november.

Hospice Het Riemkehuis in Steenwijk

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Maar soms behoort thuis sterven niet meer tot de mogelijkheden, terwijl een vertrouwde omgeving dan juist zo belangrijk is, zowel voor de patiënt als voor de familie. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de familie te zwaar is, of omdat het huis niet geschikt is voor de verzorging. Dan kan een hospice zoals ´Het Riemkehuis´ een goed alternatief zijn. Een hospice wordt ook wel een ´Bijna Thuishuis´ genoemd. De zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is vergelijkbaar met de zorg die thuis aan terminale cliënten geboden kan worden. Er is in feite sprake van een verplaatste thuissituatie. Hospice het Riemkehuis is een non-profit organisatie, en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De Stichting ontvangt enige subsidie van de overheid , maar is grotendeels afhankelijk van donaties en giften.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 18/11 – Jeugddienstcommissie.
 • 25/11 – Fam. K.J. Rossing en fam. S. Smit.

 

Bloemen:

 • De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met hartelijke groeten de heer en mevrouw Ruiter.
 • In W’veen gingen de bloemen naar de heer A. Huisman en de heer J. Bijker.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollectes van 4 november voor Het Riemkehuis brachten in              BS € 127,86 op.
 • De dankdagcollecte heeft € 724,65 opgebracht.
 • Via diaken Titia Stam is € 100 ontvangen bestemd voor de dankdag collecte.
 • De diaconiecollecte van 11 november voor Het Riemkehuis heeft in W’veen         € 70,75 opgebracht en in BS €107,50.
 • De opbrengst voor het project van de Basisschool  in BS was € 168,35.

 

In memoriam: Jack Waas
Jack Waas werd op 16 november in 1939 geboren te Amsterdam. Hij is de zoon van een stoffeerder en zijn moeder was coupeuse. Als jongetje is hij bij een boer in Harskamp opgegroeid. Na de oorlog is hij weer herenigd met zijn ouders. Hij was enigst kind. Zijn eerste baan was koksmaatje op de grote vaart. Daarna volgde hij de opleiding meubelmaker. Maar zijn passie ging uit naar het koken.  Hij werd kok op de trein. Daar leerde hij zijn eerste grote liefde kennen. Een jaar later werd een dochter geboren, Marjolijn. Hierna volgden nog 3 wolken van dochters(Anita, Flora en Ineke). Het gezinsgeluk werd verstoord door de ziekte van Jack. Na een zeer zware periode kwam hij er weer  bovenop met de kracht van God. Hij ging weer aan het werk in de keuken, zijn passie. Toen kwam er weer een tegenslag. Hij moest zijn eerste grote liefde weg brengen. Het was een zware periode voor hem om vader en moeder tegelijk te zijn. Toen kwam hij zijn jeugdliefde weer tegen waar hij nog vele gelukkige jaren mee heeft gehad. Haar overlijden kwam vrij plotseling. Hoe moeilijk het ook was hij pakte de draad weer op om van het leven te gaan genieten zeker ook van zijn kinderen en kleinkinderen. Maar helaas werd zijn oudste dochter Marjolijn ziek. Na een lang ziekbed verloor hij zijn oudste dochter. Hij kon zijn verdriet delen met zijn nieuwe geliefde, Sannie. Ze pakten samen de draad weer op, waardoor het weer lichter werd in zijn dagen. In zijn laatste dagen is hij trouw bijgestaan door Sannie en in het bijzijn van haar en zijn kinderen is hij vredig ingeslapen. De afscheidsdienst werd gehouden in De laatste Eer in Steenwijk waarbij we stil stonden bij Psalm 23. De begrafenis vond plaats in besloten kring in Kampen. Een markant man ging heen. Zijn joodse wortels betekenden veel voor hem. Tegelijk was hij ook sterk verbonden met de kerk. Het kerkgebouw van Wanneperveen betekende veel voor hem vanwege de goede jaren die hij had toen hij opgevangen werd in Harskamp tijdens de oorlog. Hij schonk de kerk verschillende voorwerpen waaronder een Torah rol. Deze voorwerpen houden hun plek in de kerk en symboliseren zo de verbondenheid van Israël en de kerk. Wensen Sannie, kinderen en kleinkinderen de troost en hoop van God om dit verlies te verwerken.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week was er in beide dorpen een kerk en school dienst. Voor zover ik weet was dat voor het eerst. Vorige week vierden we ook de dankdag voor gewas en arbeid. Dat sloot ook aan bij deze zondag die ging over ‘delen’. Sint Maarten deelde uit, maar lang daarvoor deelde Zacheüs ook uit. Deze mensen waren blij met God en zijn gaven  en daarom deelden zij royaal uit. Dat mogen wij ook doen. Delen vanuit de zegen die we hebben ontvangen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.