Nieuws 22-12-2019

Kerst:

Mensen voorzegden;                                                                                                engelen zongen:                                                                                                             Eer zij de God van hemel en aard’.                                                                                 Hij is nu zelf naar ons gekomen.                                                                                 Onze redding was Hem dat waard.

 

Diensten 22 december – 4e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest KND.     In W’veen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Diensten 24 december – Kerstavond:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: dhr. H. Kamphuis, Emmeloord – m.m.v. Excelsior.                                                                                                               De collecte is bestemd voor: Stichting Ambulance wens.
 • Wanneperveen 21.00 uur – Voorganger: ds. J. de Kok, Wilsum.                           De collecte is bestemd voor: SBHR. Zie onder.

 

Diensten 25 december – 1e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. A. van der Spek, Zwartsluis.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. Comm nu met Sangh.                                                                                                              In beide diensten is de extra collecte voor Kinderen in de Knel. Zie onder.

 

Dienst 26 december – 2e Kerstdag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Kerstfeest voor jong en oud met chocolademelk en wat lekkers. De collecte is voor SBHR.

 

Diensten 29 december:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. D. Wolters, Vollenhove.

 

Dienst 31 december – Oudjaarsdag:

 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                   De extra collecte is de Eindejaarscollecte.

 

Diensten 5 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Koffiedrinken vóór de dienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is de extra collecte voor de energiekosten.

 

Diensten 12 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staand)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H. A.           In beide diensten is de avondmaalcollecte voor Flying Doctors. Zie onder.

 

Diensten 19 januari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattum – Jeugd/zangdienst.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 22/12 – mw. A. van Holten en fam. J. Minnema.
 • 25/12 – Bloemendienstcommissie
 • 05/01 – mw. J. Doosje-v.d. Vegte en fam. J. Wink.
 • 12/01 – Bloemendienstcommissie

 

Diaconie collecte Stichting Brederwiede Helpt Roemenië:

Op kerstavond 24 december is zoals gebruikelijke in Wanneperveen de diaconiecollecte bestemd voor de SBHR, in Belt-Schutsloot zal dit zijn op 2e kerstdag tijdens het kinderkerstfeest. Nog steeds gaan met enige regelmaat leden van deze stichting naar Roemenië , om daar de ingezamelde kleding en andere noodzakelijke spullen te brengen. Met uw gift kunnen we helpen in de onkosten die voor deze reizen gemaakt moeten worden.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Diaconie collecte 1e kerstdag Wanneperveen/ Belt-Schutsloot.

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Doelcollecte diaconie in de maand januari voor het Leger des Heils:

“Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals Jaap. Omdat we geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Het zal je maar gebeuren! Door iets wat je overkomt, (psychische) problemen, armoede, verslaving of botte pech ben je opeens alles kwijt en sta je er alleen voor. “Toen ik het echt niet meer zag zitten, was er hulp!” Wij bieden de allerzwaksten in onze samenleving hoop en helpen hen weer op eigen benen staan, zodat ze weer uitzicht hebben op een betere toekomst. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Met jouw gift kunnen we mensen helpen die anders buiten de boot vallen.

Samenleven doe je niet alleen. Help jij mee?”

We hebben als diaconie juist in januari voor het Leger des heils gekozen, omdat zij in de maand december ongelofelijk veel mensen voorzien van onderdak, kleding en eten. Laten we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst!

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen

 

Avondmaalscollecte 12-01-2020 Wanneperveen / Belt-Schutsloot:

De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit doen we door middel van bijscholing en trainingen, face-to-face, via het internet en de mobiele telefoon. Daarnaast pleiten we zowel in Afrika als internationaal voor meer investeringen in gezondheidszorg en specifiek in zorgverleners, zodat ook de allerarmsten gebruik kunnen maken van goede zorg.  Onze ambitie: Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Wij zijn de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaan uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.  Wij vragen aandacht voor het tekort aan medisch personeel in Afrika. Want het tekort heeft grote gevolgen. Mensen, voornamelijk jonge kinderen, overlijden aan ziektes die goed te voorkomen of te behandelen zijn, zoals diarree of longontsteking. Hier moeten we iets aan doen!

Wij willen de komende drie jaar één miljoen lokale zorgverleners opleiden! 

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 15 december in BS gingen met hartelijke groeten naar mw. W. de Jonge-Klaver.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar mw. K. ten Wolde-Manden en mw. Verwer-Brouwer. Beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte voor de kerstattenties was in Wanneperveen € 67,80 en in BS € 111,80.
 • Tijdens het uitdelen van de attenties is door Janny Klaver 2x € 10 ontvangen en door Hennie Klaver 2x € 5. Via diaken G. Mondria is € 10 ontvangen voor de kindernevendienst.

 

Kerstnachtdienst Wanneperveen:

U bent hierbij van harte uitgenodigd voor de Kerstnachtdienst in de kerk in Wanneperveen. De dienst is mede georganiseerd door de commissie bijzondere diensten en is op dinsdag 24 december van 21.00 tot ongeveer 22.15 uur. Het wordt een dienst die iets anders van opzet is dan anders. We lezen deze keer het hele kerstverhaal vanaf het moment dat de engel Gabriël naar Maria gaat om haar te vertellen dat ze zwanger zal worden en een zoon zal krijgen tot en met het moment dat Maria en Jozef, na hun vlucht naar Egypte, terugkeren naar Israël. De Bijbelgedeelten worden aan elkaar gepraat door Ds. J. de Kok uit Wilsum. Natuurlijk zingen we ook veel bekende kerstliederen en dat doen we met begeleiding van Jan Pieter van Eerde en Meine Lokken. Romely Logchies, u kent haar wellicht nog van de ouderendienst, zal een prachtig lied voor ons zingen. Voorafgaand aan de dienst is er samenzang vanaf 20.50 uur. En voor wie wil is er vanaf 20.15 uur een hartelijke en sfeervolle ontvangst met Glühwein en warme chocolademelk. In de dienst is er ook speciale aandacht voor de kinderen, dus neem ze gerust mee. Al met al een dienst om naar uit te zien. We hopen u allemaal die avond te mogen ontmoeten.

Namens de commissie bijzondere diensten, Jacques Zomer

 

Jarige 80+ers januari:

In januari vieren D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag:

 • 2-1 mw. G. Knobbe-Aarten, 83 jaar.
 • 11-1 dhr. A. Oosterhof, 85 jaar.
 • 12-1 dhr. A. Hoorn, 87 jaar.
 • 15-1 mw. W.F. Rodermond-de Niet, 86 jaar.
 • 22-1 dhr. M.A. Winters, 82 jaar.
 • 26-1 mw. H. Smit-Vos, 84 jaar.
 • 27-1 dhr. M. Lok, 83 jaar.
 • 28-1 dhr. G.J. Klomp, 86 jaar.

Wij wensen allen alvast een fijne dag toe.

 

Collectemunten BS:

Maandag 6 januari zit ouderling kerkrentmeester G. Knobbe tussen 18.45 en 19.48 uur voor u klaar.

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allen gezegende Kerstdagen en een gezond 2020, met een vriendelijke groet, Roelie Lok-Lok.

 

In memoriam Trui Halfmouw:
Geertruida de Jonge is geboren op 4 juli 1926. Ze groeide op met haar oudere zus Hennie en nichtje Trui. (Nichtje Trui kwam in het gezin nadat haar eigen moeder kwam te overlijden.) Trui kon goed leren. Ze had geen enkele moeite met de psalmversjes die ze elke week moest leren. Ook de Heidelbergse Catechismus kon ze na 40 jaar nog grotendeels opzeggen. Op de meisjesvereniging leerde ze vooral nuttige dingen, zoals wollen sokken breien. Voor de kleinkinderen had zij met Sinterklaas altijd wat in voorraad liggen. Ook de latere vrouwenvereniging HVG bracht veel gezelligheid. Ze kon ook goed schaatsen en ging graag het ijs op. Net als veel jonge vrouwen uit het dorp vond ze werk in Zwartsluis in de huishouding en later in Giethoorn, waar ze Harm Halfmouw beter leerde kennen. In 1951 werden er trouwplannen gemaakt. Op vrijdag 13 juli was het zover. Een huis op de Belt was er niet. Wel aan de Zwartemeerweg bij Kraggenburg. Na ruim een jaar werd Arend geboren, en 3 jaar later Trijntje. Dirk is de enige die op de Belt is geboren. Door een ruil met bouwgrond in de familie kon een huis worden gebouwd waar zij samen bijna 50 jaar hebben gewoond. Harm overleed op 4 juli 2006. Het ging hen goed op het Oosteinde. Naast geluk was er ook verdriet. Het overlijden van Arend in 2001 en het overlijden van schoondochter Koby in 2004. Trui was recht door zee; wist wat ze wilde zeggen en wanneer. Ze was zuinig, maar niet te! Op haar 48e leerde ze autorijden. Ze genoot ervan. Lang heeft ze van haar woning aan de Belterweg 6 mogen genieten maar tenslotte ging dat niet meer. Eerst naar Reggersoord daarna naar het Anker in Meppel. Ze was er thuis, genoot ervan maar alles uit handen moeten geven viel haar zwaar. Op 6 december moest ze ten slotte alles uit handen geven. Maar dat deed ze vol vertrouwen in haar Heer en Heiland. Ze heeft zelf haar afscheidstekst gekozen uit Romeinen 14:8. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Als speciaal lied voor de dienst gaf ze op; Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot die zichzelve gaf aan ’t kruishout en mijn redde van de dood. Met dit en andere liederen namen we afscheid op 12 december in de kerk in Belt Schutsloot waarna ze begraven werd in Wanneperveen. Zo blijft een rijke troost achter voor Trijntje, Dirk, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.

Vanuit de Pastorie:
Vorige week woensdag kwamen 85 mensen luisteren naar ds. Saleem Shalash. Niet alleen gemeenteleden maar ook een flink aantal Israël vrienden uit de regio. We luisterden naar het opmerkelijke verhaal van ds. Shalash. Zijn Rooms Katholieke jeugd in een Arabisch gezin in Nazareth. Zijn afkeer van de kerk en zijn terugkeer na het ongelukkig overlijden van een vriendin en de vragen over de eeuwigheid die zich toen aan hem opdrongen. Zijn studie waarin hij Israël en het Oude Testament leerde kennen en waarderen en de gemeente waar hij nu voorganger is en die hijzelf begon. Alle activiteiten die zijn gemeente ontplooit om mensen te bereiken met het evangelie en zijn dromen voor de toekomst. Zijn uitleg van de gelijkenis van de verloren zoon. Wie is de jongste zoon, wie de oudste? Een verhaal dat aan het denken zet en uitdaagt. Een verhaal dat zeker oproept om de verhouding tussen kerk en Israël te doordenken en aandringt om daar positie in te kiezen. Met advent zien we immers uit naar Jezus, geboren uit het joodse volk. Jezus, die we verwachten op de olijfberg in Jeruzalem? Jezus die zal zitten op de troon van David, de volken zal ontbieden in Jeruzalem. Advent, Hij komt!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 15-12-2019

Diensten 15 december – 3e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.                                            In beide diensten is de diaconiecollecte bestemd voor de Kerstattenties.

 

Diensten 22 december – 4e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – kerstfeest KND.      In W’veen is er een extra collecte voor een doel van de KND.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 15/12 – dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.
 • 22/12 – mw. A. van Holten en fam. J. Minnema.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 8 december in BS gingen met hartelijke groeten naar de heer Joop Stam.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar mw. G. van der Heide en met hartelijke felicitaties naar mw. J. Hoffman-Lassche, zij is jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • In de maand november is door Marry Klaver 1x € 5 en 1x € 10 ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collecte van 8 december in BS voor de KND is € 191,05. Voor hetzelfde doel is door diaken H. van de Belt een gift ontvangen van € 10.
 • Via ouderling kerkrentmeester H. Heidema is € 5 ontvangen voor kerk en onderhoud.

 

Kerstproject kindernevendienst BS:

Eerste adventszondag zijn wij van start gegaan met het kinder kerstproject! Dit jaar is er een kerstproject gemaakt door de leiding zelf. In vijf delen gaan wij het kerstverhaal vertellen (de vier adventszondagen en eerste kerstdag). Iedere zondag in aanloop naar kerst staat er een element van het kerstverhaal centraal. Vandaag zijn wij begonnen met de Engel Gabriel, volgende week zondag staat de Herder & schaapjes centraal. Daarna de ster, gevolgd door het licht en eerste kerstdag het Koningskind. Tijdens de kindernevendienst vertellen wij een verhaal over het onderwerp van die week, zingen en leren wij een bijpassend lied en maken een werkje voor in de kerstboom! Iedere week leest één van de kinderen een gedicht voor wat past bij het thema en zullen wij het lied wat wij geleerd hebben afspelen en zingen tijdens de collecte. Naast dit alles oefenen wij het themalied ‘mijn kleine lichtje schijnt’, ter voorbereiding op het kinderkerst feest op tweede kerstdag. Met het thema ‘de ster klein teken van de geboorte van groot licht’. Hoe dat eruit komt te zien, dat is nog een verrassing! Maar wij kunnen alvast verklappen dat het een erg ‘schitterend’ lied wordt. Bij deze worden jullie alvast van harte uitgenodigd voor het kerstfeest op tweede kerstdag!

Zien wij jou bij de kindernevendienst en op het kerstfeest?

 

Overleden:

Op vrijdag 6 december overleed mw. G. Halfmouw-de Jonge in de leeftijd van 93 jaar in het Anker in Meppel waar ze de laatste 3 jaar woonde. Voorheen woonde ze op Belterweg 6.

De afscheidsdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 12 december jl.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen veel sterkte en troost van onze hemelse Vader.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver is weer thuis uit het ziekenhuis. Gelukkig gaat het beter met hem. Jeanet Rook is weer in Zonnekamp. De operatie aan het enkel was niet voldoende. Ze zal opnieuw worden geopereerd in januari. Hoelang ze nog in Zonnekamp blijft is nog niet duidelijk. Richard Jordens werd weer opgenomen in verband met en gaatje in zijn darm. Allen wensen wij zegen op de behandeling en de vrede van God in het hart.

Vanuit de Pastorie:
Het Sint Nicolaasfeest is wat mij betreft een vreemde eend in de adventstijd. Waar advent ons uitnodigt onze harten op de hemel te richten waarvandaan wij Jezus verwachten, wekt de Sint hele andere verwachtingen en trekt de harten juist naar de aarde. Sint heeft intussen concurrentie gekregen van Black Friday. Heel passend dat deze dag ‘zwart’ genoemd wordt. Waar het soms in het publieke leven lijkt of we met zijn allen aan het nadenken zijn over verantwoord omgaan met de natuur (Schepping) maakt BF, samen met de sint en kerst aankopen duidelijk dat het consumeren nog lang niet op zijn retour is en het consuminderen niet ingeburgerd. Dat zeg ik niet omdat ik denk dat het gepraat over milieu, klimaat en duurzaamheid het nieuwe evangelie is. Hoe schadelijk hebberigheid, overdaad en koopziekte ook is voor de planeet en haar bewoners, nog schadelijker is zij voor de ziel die God zoekt en erdoor wordt afgeleid, geen rust en energie meer vindt voor het zoeken van God door Zijn Woord te lezen, te bidden en in deze dagen advent te vieren naar haar bedoeling. Uitzien en verwachten dat Jezus die gekomen is weerkomen zal!
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 08-12-2019

Diensten 8 december – 2e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 15 december – 3e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.
 • 15/12 – fam. dhr. C. Heidema en fam. H. Heidema.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 1 december in BS gingen naar Dirk Klaver. Hij mocht na dik 2 weken in het ziekenhuis weer naar huis. In Wanneperveen gingen de bloemen ter bemoediging naar fam. Roze en met hartelijke felicitaties naar mw. R. Vos-Knol die haar verjaardag vierde.

 

Verantwoording:

 • De huis aan huis najaarszendingskollekte in Wanneperveen heeft € 354,85 opgebracht.
 • In de zendingsbussen in Wanneperveen zat € 115,77.
 • De collecte voor het binnenlands diaconaat van 1 december in W’veen bracht € 65,30 op.
 • Via ouderling R. van Dalfsen is € 15,00 ontvangen voor kerk en onderhoud.

 

Rondbrengen kerstattentie ’s Wanneperveen:

Op zaterdag 14 december willen we weer een kerstattentie bij gemeenteleden vanaf 75 jaar bezorgen als kerstgroet van onze gemeente. We zoeken daarvoor vrijwilligers die willen meehelpen om dit te doen. U kunt zich opgeven bij Ineke Slot; 0527- 246459 of Grietje Wink 0522-281509, Gerda van der Heide 0522-281825 of per mail; inekeslot46@gmail.com. De attenties kunnen 15 december tussen half 11 en 11 uur opgehaald worden in de Perelaar.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de diaconie.

 

Begroting 2020:

De begroting voor 2020 ligt in de week van 7 t/m 13 december ter inzage bij T. Stummel-Winters, Bovenboerseweg 50 en bij J. Aaten-Lok, Belterweg 40.

College van kerkrentmeesters.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver is weer thuis uit het ziekenhuis na een hartoperatie. Jeanette Rook is inmiddels geopereerd en weer in Zonnekamp voor revalidatie. Dat zal nog wel enige tijd duren. Wij wensen hen beiden Gods onmisbare zegen en ook familie en bekenden om hen heen.

Vanuit de Pastorie:
We hebben al vaak ondervonden dat u als gemeente weet wat meeleven is maar na het plotselinge overlijden van mijn vader op 20 november zijn we opnieuw verrast. Elke dag vonden we kaarten in onze brievenbus en elke dag ontvingen we per mail of op nog anderen manieren blijken van meeleven en bemoedigende woorden. Dat doet ons echt heel goed. We zijn u daar dankbaar voor. Zelf vond ik het ook fijn om ondanks alles voor te gaan in de beide diensten op 24 november. Vooral de eerste dienst op de Belt viel me niet mee, maar het was goed om juist ook op deze zondag de naam van vader te mogen noemen in de kerk. Bijzonder ook dat er dit jaar voor het eerst in Wanneperveen gelegenheid was voor ieder die iemand wilde gedenken door middel van het aansteken van een lichtje. Ook op die manier kreeg mijn vader een plekje in de dienst. Hartverwarmend was het hoeveel mensen van deze gelegenheid gebruik maakten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 01-12-2019

Diensten 1 december – 1e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Diensten 8 december – 2e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – m.m.v. “Looft den Heere” In BS is er een extra collecte voor de Kindernevendienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.
 • 08/12 – fam. J. Lubbinge en fam. R. Stoter.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 24 november in BS gingen naar Jeanette Rook. Zij verblijft na een ziekenhuisopname tijdelijk in Zonnekamp in Steenwijk.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen als blijk van medeleven naar mw. M. Slot-Bovendeur en fam. Menkveld.

 

Verantwoording:

Via ouderling Margré Hansman is € 20 ontvangen voor de najaarszending, € 18,75 voor de doelcollecte van de diaconie in de maand november en € 22,50 voor kerk en onderhoud. De extra collecte van 24 november voor het Pastoraat heeft in BS € 117,55 opgebracht.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

 

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Vanuit de gemeente:
Dirk Klaver ligt nog in Zwolle, V4,5 kamer 145. Na de goed verlopen operatie ging het wat minder maar we hopen dat hij verder voorspoedig hersteld en weer naar huis mag.
Jeanette Rook, werd opgenomen in Meppel met een gebroken enkel . Volgens plan is ze vorige week vrijdag geopereerd, waarna ze in Zonnekamp verder zal revalideren.
Margriet Slot kreeg ook een zwaar bericht in verband met haar gezondheid. Inmiddels zijn er onderzoeken geweest en wacht ze op verdere behandeling.
Alle zieken, hier genoemd maar ook thuis, bevelen we aan de zorgen van onze hemelse Vader. Hij kent ons zwakke bestaan maar zijn macht kent geen grenzen.

Vanuit de Pastorie:
De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemden wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Die namen hebben, met name voor de naaste familie en vrienden een bijzondere betekenis. Die naam kreeg kleur en betekenis door degene die hem droeg. Door het noemen van die naam roepen wij de herinnering op, is er iets van die persoon in ons midden. Zo koesteren wij samen de kostbare herinneringen en delen in het verlies van de naasten. En daar bovenuit geloven wij dat God geen God van doden is maar van levenden. Hij is de God van Abraham, van Izaäk en Jakob. En na Jakob komt er een lange lange rij van namen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 24-11-2019

Diensten 24 november – Eeuwigheidszondag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffie na de dienst
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Eeuwigheidszondag/laatste zondag kerkelijk jaar:

Op deze zondag willen wij de gemeenteleden herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden door in de dienst hun naam te noemen en een kaars voor hen aan te steken. In BS wordt een extra kaars aangestoken voor degenen van wie sommigen onder ons afscheid moesten nemen korter of langer geleden. Hun naam wordt niet genoemd maar wij willen hen wel gedenken.                                                                   In W’veen willen wij iedereen in de gelegenheid stellen om een kaarsje aan te steken voor degenen die onlangs of al jaren geleden zijn overleden en nog steeds voortleven in onze gedachten.

 

 • 31 december                Wolter Kok                                                     81 jaar
 • 25 januari                     Geertruida Hoeve-van den Berg                  100 jaar
 • 3 februari                    Jan Knobbe                                                     86 jaar
 • 29 april                         Janny Heidema-de Raaf                                73 jaar
 • 7 mei                         Jan Bakker                                                        97 jaar
 • 18 juli                           Willem van Holten                                           75 jaar
 • 1 augustus                   Anna Rika Eker-Simonsz                                81 jaar
 • 13 augustus                 Jan Klaver                                                       80 jaar
 • 14 augustus                 Geertje Stam-van de Belt                                83 jaar
 • 7 september               Geertruida van de Belt-Klaver                           96 jaar
 • 31 oktober                   Hendrik Reinder Westenbrink                           78 jaar

 

Voor eeuwig thuis in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig in de armen van de Zoon.

Eeuwige vreugde is nu hun deel,
eeuwige vrede in hun hart.
Voorbij zijn al hun tranen,
voorbij al hun smart.

Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.

De kerkenraad wenst allen, maar in het bijzonder degenen die het afgelopen jaar of eerder te maken kregen met rouw en verdriet en een dierbare in hun midden missen, een troostvolle en gezegende dienst toe.

 

Diensten 1 december – 1e Advent:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.
 • 01/12 – fam. S. Smit en fam. K. ter Horst.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondagmorgen 17 november zijn in BS gebracht bij Richard Jordens in verband met een ziekenhuisopname.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen met hartelijke felicitaties naar de heer A. van der Veen. Hij vierde zijn 81ste verjaardag.
 • Ook bloemen kreeg Johan Croes voor al het werk voor de jeugd en gezinsdiensten.

 

Verantwoording:

 • De collecte in BS op 10 november jl. voor Stichting Sampark, het doel van de basisschool, heeft € 178,51 opgebracht. Nog nagekomen voor Sampark € 20.
 • Diaken H. van de Belt ontving € 10 voor Kerk en onderhoud.
 • De opbrengst van de najaarszendingscollecte van zondag 17 november in BS was € 203,05.

 

Schriftlezing BS:

Afgelopen jaar werd de schriftlezing in de dienst in Belt-Schutsloot af en toe gelezen door iemand uit de gemeente. Hier wil de kerkenraad voor 2020 graag een vervolg aan geven. Zou jij ook wel een keer de schriftlezing willen doen? Geef dat dan even door voor 10 december dan wordt je voor 2020 ook een paar keer ingeroosterd. Wil je meer Info of wil je je opgeven dan kan dat via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of zeg het gewoon even tegen mij.

 

Jarigen december:

In de laatste maand van het jaar al weer, hopen onderstaande gemeenteleden te verjaren:

 • 01-12 mw. R. Vos-Knol, 91 jaar
 • 09-12 mw. K. ten Wolde-Manden, 81 jaar
 • 20-12 dhr. R. v.d. Linde, 83 jaar
 • 21-12 dhr. A. Rodermond, 90 jaar
 • 27-12 dhr. A. Nijenhuis, 83 jaar
 • 29-12 dhr. L. Jonkman, 82 jaar
 • 31-12 mw. R. Winters-Hertong, 80 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

 

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Roelie Lok-Lok.

 

Sam’s kledingactie:

Er is  630 kilo kleding ingezameld. Namens het team van de kledingactie hartelijk bedankt. Ze hopen dat we volgend jaar weer meedoen.
Willy Mourik.

 

We leven mee met:
Richard Jordens, Belterweg werd afgelopen week geopereerd in Groningen. Hij is weer thuis. De operatie is goed verlopen. Dirk Klaver, Steenakkers, werd geopereerd in Zwolle. Op het moment van schrijven ligt hij op V4,5 kamer 147. We wensen beiden Gods zegen bij het herstel en bidden dat de ingrepen een goed gevolg zullen hebben.

Vanuit de Pastorie:
De gids die ons rondleidde in Israël zei op een bepaalde moment; ‘Veel christenen houden wel van dode joden maar niet van levende joden’. Aan de klank van haar stem was te horen dat haar dat pijn deed. Ik denk dat het inderdaad waar is dat er christenen zijn die regelmatig en met instemming in de Bijbel lezen over joden, en zeker over de jood Jezus, terwijl ze zich nauwelijks interesseren voor wat er nu in Israël gebeurt en daar wellicht oppervlakkig negatief over oordelen. Een van de dingen die de reis naar Israël met mij heeft gedaan is dat het huidige joodse leven voor mij heel concreet is geworden. Dat kwam bv doordat ik ineens overal Hebreeuwse woorden zag, die ik tot dan toe alleen kende uit studieboeken. Van te voren wist ik dat wel maar door het te zien  werd het heel concreet. Zo ging het ook met de Bijbelse plaatsnamen die ik op de borden zag staan. Ineens komen die namen niet alleen uit de Bijbel, maar bestaan ze ook in het concrete leven. Tenslotte werd Israël concreet voor mij in de verhalen van de mensen die ik sprak. Eén van die mensen was ds. Saleem Shalash. Hij woont en werkt in Nazareth, dezelfde plaats waar 2000 jaar eerder Jezus opgroeide. Ds. Saleem Shalash komt 11 december spreken in Belt Schutsloot in de kerk. Door naar hem te luisteren zal het leven en geloven in het Israël van nu voor u ook concreet worden. En vooral hoop ik dat u daardoor liefde krijgt of meer liefde krijgt voor de levende joden van nu, in de naam van de grote zoon van het joodse volk, Jezus van Nazareth, Zoon van God, Verlosser.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 17-11-2019

Diensten 17 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. B. Hoogstede, Vlagtwedde – Jeugddienst

         In beide diensten is er een extra collecte voor de najaarszending.

 

Diensten 24 november – Eeuwigheidszondag:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – koffie na de dienst.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

         In beide diensten is er een extra collecte voor het pastoraat.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 17/11 – Jeugddienstcommissie.
 • 24/11 – fam. B. Stummel, Bovenboerseweg, en fam. K.J. Rossing.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 10 november gingen in BS met hartelijke groeten naar de heer J. van de Belt.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen naar mw. M. Lijkendijk-Smit i.v.m. haar verjaardag en er gingen bloemen als welkomsgroet naar Aart en Jorijn van Veen.

 

Verantwoording:

De dankdagcollecte bracht € 517,50 op.

 

Uitnodiging mannenavond Wanneperveen:

Vrijdag 22 november is er een mannenavond in de Klokkenstoel voor alle mannen uit Wanneperveen. Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur draaien we een interessante film. De film duurt tot ongeveer 21.30/21.45 uur. Uiteraard is er koffie/thee met iets er bij en zorgen we ook voor de drankjes en iets te knabbelen. Dit allemaal volledig gratis. Komen dus.

Jacques en Klaas-Jan

 

In Memoriam Henk Westenbrink:
Op dinsdag 5 november j.l. hebben we afscheid genomen van Hendrik Reinder Westenbrink, beter bekend als Henk, en hem de laatste eer bewezen. Henk, Jannie en de kinderen kregen zondag 27 oktober te horen dat Henk kanker had en dat de medici niets meer voor hem konden doen. Na een kort ziekbed overleed Henk donderdagmorgen 31 oktober in de leeftijd van 77 jaar. Henk werd geboren op 14 november 1941 in Meppel. Henk volgde na de basisschool de Technische School, afd. metaalbewerking. Hij ging werken bij de Kinderwagenfabriek Van Werven in Meppel. Ook werkte hij als onderhoudsmonteur bij de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging, te Meppel, het latere Agrifirm. Henk kreeg via vrienden kennis aan Janny Bloemhof met wie hij in 1966 in het huwelijk trad. Ze kregen twee kinderen Henk en André, samen met de partners en kleinkinderen groeide het gezin uit tot 11 leden. Henk was een liefhebber van muziek. Hij speelde bij diverse korpsen, waaronder Crescendo uit Wanneperveen en later bij SDG (Soli Deo Gloria – aan God alleen zij eer) uit St. Jansklooster. Henk was een gesloten man die nooit een woord teveel zei en weinig van z’n innerlijk bloot gaf. Hij was heel blij met de twee jongens die ze kregen. Vorige week hebben ze samen over het afscheid gesproken. Henk was duidelijk in de liederen die gespeeld moesten worden. Liederen die voor hem van grote betekenis waren, muzikaal maar ook geestelijk, bekende koralen zoals ‘Groot is uw trouw, o Heer.”  Hoewel hij alleen in de kerk kwam wanneer er gespeeld moest worden was Henk niet ongelovig, hij sprak er alleen niet over. Een echte binnenvetter. Janny zei van de week in ons gesprek “wanneer ik het geloof van Henk zou moeten typeren, dan was hij meer het type van het Leger des heils”. Hij was geen kerkmens. Als er wat was dan wist hij waar hij ermee naartoe moest en vouwde hij zijn handen. De laatste dagen heeft hij rust gevonden om te sterven en zei ‘het is goed’. Tijdens de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij het thema dat Henk zelf heeft aangegeven: “Groot is uw trouw, o Heer.” Woorden die we tegen komen in Psalm 86:5. Henk is na de dienst naar het Crematorium Reestborgh Meppel gebracht.
Ds. Jan Stap.

Vanuit de Pastorie:
Zingen maakt blij! Voor mij is deze uitspraak geen verrassing maar er is zelfs onderzoek dat aantoont dat zingen en muziek maken goed voor je is. Actief met stem en lijf meedoen met zang en muziek zorgt dat er endorfine vrijkomt in je lichaam. Dat is een neurotransmitter die zorgt voor een geluksgevoel en die ook nog eens pijn dempt. Deze wetenschappelijke wijsheid hebben trouwe leden van onze koren en muziekverengingen niet nodig. Zij kennen het uit de praktijk. Het is zelfs zo dat wanneer je als groep samen zingt of muziek maakt dat je onderling op elkaar afstemt (tekst en muziek) en dat blijkt weer een gunstig effect te hebben op het functioneren van hart en ademhaling. Dus, samen zingen in de kerk is niet alleen gezond voor het geestelijk leven en het gemeenteleven, maar ook voor onze lichamelijke gezondheid. Alweer een reden om geen kerkdienst over te slaan. Elke kerkdienst met muziek en samenzang, waaraan u actief meedoet, geeft u een gelukkiger en gezondere zondag. Dat is niet het doel, maar wel een mooie bijkomstigheid. Het laat bovendien zien dat wie het groot maken van de naam van God in praktijk brengt daarvan ook de vruchten plukt voor humeur en gezondheid.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 10-11-2019

Diensten 10 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool en koffiedrinken na de dienst. Er wordt een extra collecte gehouden voor een project van de basisschool.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 17 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. H.J.H. Pap, St. Jansklooster
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. B. Hoogstede, Vlagtwedde – Jeugddienst                                                                                                             In beide diensten is er een extra collecte voor de najaarszending.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 10/11 – Fam. A. Wink en fam. E. Westerman.
 • 17/11 – Jeugddienstcommissie.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 3 november gingen in BS met hartelijke felicitaties naar mw. G. Kroes-Strijker in Vollenhove. Zij vierde haar 83ste verjaardag.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar mw. A. ter Horst, en met hartelijke felicitaties naar de heer A. Huisman, i.v.m. zijn verjaardag.

 

Verantwoording:

 • In de maand oktober is door Daphne Stam € 4 ontvangen voor de bloemencommissie.
 • De avondmaalscollecte voor de STAVIB heeft in W’veen € 176,50 opgebracht en in BS € 321,20.
 • De diaconiecollecte voor Rwanda bracht € 73,10 op.

 

Uit de gemeente:
Mw. Smit, Veneweg, werd opnieuw een nacht opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is ze weer thuis. We wensen haar en haar man Gods zegen toe in deze onzekerheid.

“Hoe een Arabier liefde voor Jezus en Israël kreeg”:
Op woensdag 11 december is er in Belt-Schutsloot een lezing met ds. Saleem Shalash uit Nazareth in Israël. Ik ontmoette ds. Shalash tijdens mijn reis naar Israël. Zijn verhaal sprak mij zeer aan. Toen ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen heb ik meteen gevraagd of hij ook in onze gemeente komt spreken. Hij spreekt goed verstaanbaar engels (zelfs voor mij) maar er is ook vertaling, dus iedereen kan het meemaken. Noteer deze datum vast in uw agenda. Aanvang om 20.00 uur in de kerk in BS.

Bericht van overlijden.
In de nacht van woensdag op donderdag overleed Hendrik Reinder Westenbrink in de leeftijd van 78 jaar. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Dankdag voor gewas en arbeid:
‘k wil U o God mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied.
Daarvoor hebt u gelegenheid in de dankdagdienst op woensdag 6 november.
Er werden eens 10 melaatse mensen door Jezus genezen, 1 kwam terug om Hem te bedanken. ‘Waar zijn de anderen’ vroeg Jezus toen. Laat dat van u niet gevraagd kunnen worden!

Vanuit de Pastorie:
Volgende week zondag is de kerk en school dienst op De Belt. Het Thema is ‘Klein en dapper!’ Natuurlijk gaan we dit thema vanuit de Bijbel bekijken en wel aan de hand van de belevenissen van Samuël, die in de leeftijd van basisschoolkinderen, al heel wat meemaakte. Maar het thema geldt natuurlijk ook voor de Buuzekaemp. Een kleine school die dapper vol houdt om christelijke school te blijven op De Belt. We kunnen het nog breder trekken, hebben we niet allemaal wel eens het gevoel dat we als christen een kleine minderheid zijn geworden die ‘dapper’ probeert vol te houden? Waarschijnlijk wel. Daarmee zijn we weer terug bij Samuël. Samuël groeide als kleine jongen op in een land dat God vergeten was. Als kleine jongen werkte hij in het heiligdom waar God niet geëerd werd, en waar zijn leermeester de moed verloren had om ‘dapper’ te zijn. En toch, die kleine dappere Samuël stond aan het begin van een nieuwe periode van bekering en vernieuwing van het geloof van zijn volk! Geloven wij dat dat vandaag ook kan? Durven wij als christenen klein en dapper te zijn?
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 03-11-2019

Diensten 3 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In met medewerking van een aantal muzikanten.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A.

De avondmaalcollecte is in beide diensten voor de STAVIB (zie onder).

 

Huisviering Heilig Avondmaal Wanneperveen:

Misschien weet u het niet, of frissen we met dit bericht enkel uw geheugen op, maar als in de kerk in Wanneperveen het Heilig Avondmaal gevierd wordt, doen wij dit tegelijkertijd ook bij 1 van onze gemeenteleden thuis. We luisteren dan naar de dienst via in internet, en hebben zo op afstand, toch als 1 gemeente de viering. Hebt u belangstelling om hier ook bij te zijn, of wilt u er wat meer van weten? Bel 1 van de diakenen, we helpen u graag.

Gerda v/d Heide 281825, Grietje Wink 281509, Ineke Slot 0527-246459

 

Dienst 6 november – Dankdag.

 • Belt-Schutsloot 19.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen: Dienst in BS.

Bij het uitgaan van de kerk wordt de dankdagcollecte gehouden.

 

Diensten 10 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Dienst met de basisschool en koffiedrinken na de dienst. Er wordt een extra collecte gehouden voor een project van de basisschool.
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Avondmaalscollecte 3 november Wanneperveen/ Belt-Schutsloot:

Deze is bestemd voor de u allen welbekende STAVIB. STAVIB staat voor:
Stichting Aangepast Vervoer In voormalig Brederwiede.
De doelstelling is het vervoeren van de deelnemende, mindervalide medemens.
De STAVIB bestaat uit een groep mensen die als vrijwilliger hun bijdrage leveren in de functie van: chauffeur, monteur, planner, schoonmaker, notulist, secretaris, penningmeester en voorzitter. Allemaal voor één doel, de medemens zo goed mogelijk op de plek van haar of zijn keuze te brengen. Voor o.a. onderhoud van het wagenpark is natuurlijk wel geld nodig. Een hele belangrijke stichting in onze gemeente die veel goed werk doet, daarom van harte aanbevolen door uw diaconie.

 

Doelcollecte diaconie november voor Stichting Vrienden van Rwanda:

We zijn natuurlijk bijzonder verheugd dat we door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot zijn gekozen voor de doelcollecte in de maand november. Daarom vertel ik graag wat over het werk van deze stichting.

De stichting Vrienden van Rwanda (VVR) is opgericht in 1989 maar de oorsprong van het werk gaat eigenlijk al terug naar het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Vanuit de protestantse kerk in Turnhout (België) werden mensen uitgezonden naar Kirinda in Rwanda. Eén van hen was Elone Hellemans (nu 90 jaar). Zij ging werken in een ziekenhuis dat werd gebouwd o.l.v. wijlen dr. van Hasselt (zijn zoon woont in Nijeveen). In de loop van de tijd werd Elone actief in het onderwijs en dat leidde in 1989 tot de bouw van een kleuterschool en de oprichting van een stichting. Nu 30 jaar later bestaat de kleuterschool nog steeds. Daarnaast is in de loop der jaren een alfabetiserings-, kook-, naai-, en timmermansopleiding aan het aanbod toegevoegd. We bieden werk aan ca. 10 medewerkers (onderwijzers, directeur, wakers, conciërge) die 150 studenten en kinderen onderwijzen op ons eigen schoolcomplex in Kirinda, in het westen van Rwanda. Rwanda ligt in centraal-Afrika en ontwikkelt zich economisch gezien als één van de beste landen in die regio. In de rurale gebieden gaat de ontwikkeling minder snel en daarom blijft ons werk onverminderd hard nodig. Verder geven we ook nog studiebeurzen aan kinderen uit Kirinda die hoger- en universitair onderwijs willen en kunnen volgen. Daarvoor moeten ze ‘op kamers’ in de grotere steden. Voor het levensonderhoud krijgen ze dan van ons een beurs. Onderwijs is de weg naar een betere toekomst voor veel mensen in Afrika. Via uw bijdrage aan onze stichting draagt u daar een steentje aan bij.

Meer informatie vind je op vriendenvanrwanda.nl.

Hans Westenbrink, voorzitter.

Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 03/11 – Bloemendienst.
 • 10/11 – Fam. A. Wink en fam. E. Westerman.

 

Bloemen:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 27 oktober gingen in BS met hartelijke groeten naar mw. J. Klaver-van de Belt.
 • De bloemen in Wanneperveen gingen met hartelijke felicitaties naar de heer A. Wildeboer en mw. A.P. van Velzen, beiden zijn jarig geweest.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de extra collecte voor Kerk en onderhoud van 20 oktober in BS was € 93,25.
 • De opbrengst van de extra collecte voor het NBG van zondag 27 oktober in BS bedroeg € 145,45.

 

Collectemunten BS:

Maandag 4 november kunt u weer collectemunten inslaan. Tussen 18.45 en 19.45 uur zit Gerrit Knobbe voor u klaar.

 

Korenconcert 2 november 2019:

Op 2 november is er om 19.30 uur een korenconcert in de Johannes kerk in Sint-Jansklooster. Hieraan werken mee: kinderkoor Cantilena uit Staphorst, TOG uit Nijeveen, Sursum Corda uit Sint-Jansklooster, Blokzijl Vocaal en het organiserende koor Looft den Heere uit Belt-Schutsloot. U bent allen van harte welkom.

Jannie Klaver, secretaris Looft den Heere.

 

Uit de gemeente:
Mw. Smit, Veneweg 73, werd de afgelopen weken in Meppel en Zwolle opgenomen. Er werd bij haar een stent geplaatst. Nu is ze gelukkig weer thuis en ze herstelt voorspoedig. We wensen haar Gods nabijheid toe.

Vanuit de Pastorie:
Zelfs de interessantste baan kent momenten van routine en saaiheid. Zelfs de fascinerendste en begerenswaardigste positie brengt vervelende consequenties met zich mee. Geen enkele baan is volmaakt en geen enkele positie kan ons volledig isoleren van spanningen en conflicten in het leven. In sommige banen is de stress bijna voortdurend aanwezig en dat eist na verloop van tijd zijn tol. De Bijbel vertelt ons twee belangrijke zaken over ons werk. Ten eerste wordt erkend dat werk gewoon werk is! Nadat Adam en Eva zondigden, stuurde God hen weg uit Eden en verklaarde Hji: ‘Zweten zul je voor je brood.’ Maar de Bijbel zegt ons ook dat God ons werk heeft gegeven en dat het belangrijk is in zijn ogen. Dat zou het voor ons ook moeten zijn. Welke baan je ook hebt, hoe moeilijk of leuk het ook is, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Dat maakt het verschil in je houding en in de kwaliteit van het werk dat je levert.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 27-10-2019

Diensten 27 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – ouderendienst      In beide diensten is er een extra collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap

 

Diensten 3 november:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A. (staande)
 • Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In.
 • Wanneperveen 10.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Viering H.A.

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 27/10 – Fam. H. Slot, Veneweg, en fam. B. van den Berg.
 • 03/11 – Bloemendienst.

 

Bloemen:

De bloemen uit de dienst van zondag 20 oktober gingen in BS naar de heer L. de Goede, hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar mw. De Vries aan de Venewegen met hartelijke felicitaties naar mw. M van Vianen-Hoffman in de  Perelaar, zij is jarig  geweest.

 

Verantwoording:

De collecte voor het jeugdwerk in de jeugddienst van 13 oktober in W’veen heeft € 79,40 opgebracht.

De diaconiecollecte van zondag 20 oktober heeft in W’veen € 73,35 opgebracht.

 

Heilige doop:

Op zondag 27 oktober a.s. zal Filou Janniek Elin gedoopt worden. Filou is de dochter van Bert-Jan en Gernanda Netjes.

 

Jarigen november 2019:

Onderstaande Venigers hopen D.V. volgende maand hun verjaardag te vieren:

 • 14-11 dhr. A. van der Veen, 81 jaar
 • 23-11 mw. J. Hoffman-Lassche, 85 jaar
 • 26-11 mw. J. Bakker-Broekman, 88 jaar

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

 

Sam’s Kledingactie voor mensen in nood van 28 oktober tot en met 2 november:
De actie is dit jaar bestemd voor de mensen in Jemen. Er is een grote humanitaire crisis gaande. Er zijn gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekte. U kunt kleding en schoeisel inleveren in gesloten plastic zakken op de volgende adressen: Fam. Knobbe, Belterweg 34, Fam. Dam, Veneweg 187 en bij Willy Mourik, Bovenboerseweg 39. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Willy Mourik, tel. 281570.

 

Mannenavonden Wanneperveen:

– Op vrijdag 25 oktober zijn alle mannen van Wanneperveen van harte welkom in de Klokkenstoel voor een (bijbel)quiz. We gaan ons in groepjes buigen over interessante en leerzame vragen. Uiteraard is er daarnaast voldoende ruimte voor koffie/thee, een drankje en het gezellig (bij)praten met elkaar. We beginnen om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

– De 2e mannenavond van dit seizoen is op vrijdag 22 november en dus niet op vrijdag 29 november. We gaan die 2e avond een (Christelijke) film kijken. Uiteraard zorgen we ook dan weer voor een natje en een droogje. Ook voor die avond geldt: inloop vanaf 19.15 uur. Om klokslag half 8 beginnen we met de film. Graag tot ziens.

Vriendelijke groet, Jacques en Klaas-Jan.

 

Oproep beamteam Wanneperveen:

De vastloop problemen met de beamer in Wanneperveen zijn opgelost. Ook hangt er inmiddels een nieuwe beamer omdat de oude het begeven had. Dit is natuurlijk een prachtig instapmoment voor gemeenteleden om toe te treden tot het beamteam. We komen eigenlijk nog twee mensen tekort. Wat bieden we je? Je maakt onderdeel uit van een goed op elkaar ingespeeld team en maakt gebruik van een perfect werkend programma. Het is niet moeilijk, je wordt vriendelijk en goed ingewerkt en begeleid en het is ook nog eens heel leuk om te doen. Het kost maar weinig tijd, pakweg een uurtje in de maand om de presentatie te maken. De verdere secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit een 2-tal vergaderingen per jaar, incl. koffie/thee en iets er bij. En een dankbare gemeente. Denk jij dat je hiervoor wel of niet geschikt bent? Wij weten zeker van wel!! Kom op, meld je aan.

Namens het beamteam, Jacques Zomer

 

Korenconcert 2 november 2019:

Op 2 november is er om 19.30 uur een korenconcert in de Johannes kerk in Sint-Jansklooster. Hieraan werken mee: kinderkoor Cantilena uit Staphorst, TOG uit Nijeveen, Sursum Corda uit Sint-Jansklooster, Blokzijl Vocaal en het organiserende koor Looft den Heere uit Belt-Schutsloot. U bent allen van harte welkom.

Jannie Klaver, secretaris Looft den Heere.

 

Uit de gemeente,
Mw. A. Stoter, is na twee opname’s in het ziekenhuis achter elkaar gelukkig weer thuis en aan de beterende hand. Mw..A. ter Horst onderging afgelopen week een operatie in het ziekenhuis en is ook thuis. Beide wensen we een voorspoedig herstel, sterkte bij het wachten op uitslagen en de zegen van God.
We leven mee met de familie van der Schee / Mensink. Het bericht van het vroegtijdig en tragisch overlijden van Beren, die een paar jaar geleden deel uit maakte van onze gemeente, heeft ons diep geraakt. We wensen met name Ellen en haar gezin, maar ook de verdere familie en vrienden heel veel sterkte om die zware periode door te komen. Dat ze ondanks de vragen die er ongetwijfeld zijn de hulp van God hierin mogen ervaren.

Belijdeniscatechisatie:
Gelukkig is er ook dit jaar weer een groep die zich wil voorbereiden op het doen van openbare belijdenis van het geloof. We komen bij elkaar op vrijdag om 18.30 uur. De eerst volgende keer is 25 oktober in de kerk in Belt Schutsloot, waar ook Venigers van harte welkom zijn. Dus, aarzel je nog, vroeg je je af of er wel een groep zou komen? Je kunt er nog bij, doe je mee?

Vanuit de Pastorie:
Dit jaar is er voor het derde jaar op een rij belijdeniscatechisatie. Dat zou gewoon moeten zijn in een gemeente, maar we weten dat dat niet vanzelf spreekt. Het bijzondere van deze drie groepen is niet alleen dat ze er zijn, maar ook dat het drie groepen zijn die voornamelijk ontstaan zijn uit de gewone catechisatie. Dat maakt het dubbel bijzonder. Het is een stukje herstel van het goede gewone gemeenteleven waarin jonge mensen, als kind gedoopt hun weg in de kerk vinden. Van oppas, zondagschool, nevendienst, kerkgang en catechisatie het weer gewoon vinden om belijdenis te doen. Ik ben hier heel dankbaar voor en wil ouders ook van harte aanmoedigen om hun kinderen op die weg te zetten. Wees zelf trouw in de kerkgang, neem je kinderen daarin mee, stuur ze naar catechisatie, dat is echt de moeite waard, voor henzelf, voor u als ouders, voor de gemeente, maar meest en vooral voor de Heer van de kerk, Jezus Christus.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 20-10-2019

Diensten 20 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. J. Mulderij, Zwolle                              In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

 

Diensten 27 oktober:

 • Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – doopdienst
 • Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – ouderendienst       In beide diensten is er een extra collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap

 

Oppas W’veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 20/10 – Mw. H. Westerbeek-Smit en fam. J. Bosman
 • 27/10 – Fam. H. Slot, Veneweg, en fam. B. van den Berg

 

Bloemen:

De bloemen van zondag 13 oktober gingen in BS ter bemoediging naar de heer R. Schoenmaker.

De bloemen zijn in W’veen met hartelijke felicitaties gebracht bij mw. B. Dam-de Groot voor haar verjaardag en naar fam. Van der Heide in verband met de geboorte van hun dochter.

 

Verantwoording:

Door diaken G. Mondria is onlangs € 30 ontvangen voor de diakonie.

De collecte in de jeugddienst te BS voor de jeugddienstcommissie heeft € 106,75 opgebracht en de collecte voor kindertehuizen in Polen waar een groep jongeren van de kerk in Zwartsluis naar toe gaat € 193,30.

 

Heilige doop:

Op zondag 27 oktober a.s. zal Filou Janniek Elin gedoopt worden. Filou is de dochter van Bert-Jan en Gernanda Netjes.

 

Uit de gemeente:
Vorige week woensdag werd de heer L. de Goede opgenomen in Zwolle. Gelukkig gaat het weer beter met hem in het ziekenhuis en we verwachten hem weer spoedig thuis. We wensen hem van harte Gods zegen. Ook de mensen die thuis zijn voor herstel, of te kampen hebben met een zwakke gezondheid of chronische ziekte wensen we van harte Gods onmisbare zegen.

Bezoekwerk van Heleen Schotanus:
Deze week zal ik onze stagiaire adressen geven van mensen uit onze gemeente. Ik wens u samen met haar goede ontmoetingen en gesprekken waarin geloof mag worden besproken en mag groeien.

Vanuit de Pastorie:
Ik verbaas me er vaak over hoeveel bureauwerk ik als dominee heb. Pogingen om dat te beperken hebben tot nu toe weinig succes gehad. Sommige dingen moet ik gewoon doen, voorbereiden, lezen, schrijven, reageren, opzoeken, etc etc. Het is zeker niet mijn lievelingswerk maar het hoort erbij. In de zomer, als in de kerk alles wat rustiger is en mijn buro toch vol ligt, laat ik dat nog wel eens liggen. En dan is het een hele klus voor ik het blad van mijn bureau weer kan zien. Inmiddels is dat wel het geval en de komende tijd zal ik proberen alles weer netjes bij te houden en ook het bezoekwerk weer helemaal op te pakken. Bijv. de 80+ jarigen van deze zomer die ik nog niet bezocht heb. Gelukkig helpt Heleen een handje mee. Dus ik wil u vragen om een bezoek van haar te zien als een bezoek van de ds. Uiteraard mag u altijd een beroep op mij doen als u dat graag wilt. In ieder geval zullen we elkaar nu het winterwerk weer begonnen is weer vaker gaan ontmoeten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld
.