Nieuws 05-04-2020

Kerkdiensten komende tijd:

De komende zondagen zal ds. Menkveld om 9.30 uur, via internet en kerktelefoon, een woord tot de gemeente spreken. Dit zal hij doen vanuit de kerk te Wanneperveen (http://pknwanneperveen.kerkdienstluisteren.nl/ of http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv/

Het zal geen complete dienst zijn maar op deze manier wil hij graag contact met u houden. Ook is er een plekje ingeruimd voor de kinderen. Aan u als gemeente wordt actief gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website van de kerk. Laten we in deze bijzondere tijd als gemeente proberen het omzien naar elkaar in stand te houden nu we elkaar niet of nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten.

De kerkenraad.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

In de afgelopen tijd zijn erin Wanneperveen kaarten gestuurd naar,

 • De heer .S. Jonas , in de Perelaar, hij vierde zijn verjaardag                                 en naar
 • Mw. D. Tissing,  Siebenweg
 • Mw. Smit-Wilderboer, tijdelijk in Reestoord
 • Dhr. J. Lantinga, Veneweg
 • Dhr. A. Rodermond, Veneweg
 • Mw. C. Knol, Bovenboerseweg
 • Mw. Vos- Knol in Reestoord
 • Mw. A. Huisman-Bijl, Veneweg
 • Jannes en Grietje Wink, Bovenboerseweg

Allen ter bemoediging als groet van de gemeente.

 

Verjaardagsfonds:

BS:

Naar aanleiding van allerlei nieuwe aanbevelingen en regels omtrent het rondwarende corona-virus zijn wij gestopt met de rondgang met de verjaardagsbus. Vanaf heden t/m het tweede kwartaal komt er dus niemand bij u aan de deur met de verjaardagsbus van de kerk. Een verjaardagsgift voor de kerk kunt u natuurlijk wel overmaken per bank, naar rekening nr NL27 RABO 0367 1544 63 t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

W’veen:

In het tweede kwartaal wordt er wel een kaartje bij de jarige in de brievenbus gedaan, maar wordt het niet weer opgehaald. Wel zit er een briefje bij met de vraag of u een eventuele verjaardagsgift aan de kerk wilt overmaken per bank naar rekeningnummer NL27 RABO 0367 1544 63 t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/Belt-Schutsloot onder vermelding van “verjaardagsfonds”.

We hopen dat met ingang van het derde kwartaal in beide dorpen de draad weer opgepakt kan worden.

Met vriendelijke groeten, College van Kerkrentmeesters

 

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman is vorige week vrijdag geopereerd en is inmiddels weer thuis. Door de ongewone situatie was er voor hem juist weer eerder een plek vrij.
Jannes Wink is nog opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk ging hij vooruit maar het verschilt per dag. We hopen en bidden dat hij goed mag herstellen.
Verschillende mensen zijn ziek thuis en dat is in deze tijd extra spannend.
Ds. Folkertsma is ontslagen uit het ziekenhuis en wordt verzorgd in het Zonnehuis in Zwolle. Naar omstandigheden gaat het goed met hem.

Overleden:
Wij kregen bericht dat ons oud gemeentelid Harmpje Bergman-Hulleman op maandag 23 maart op 84 jarige leeftijd is overleden. Zaterdag 28 maart was de begrafenis in besloten kring in Wanneperveen. We condoleren kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen van harte en wensen hen sterkte en troost toe bij het verwerken van dit verlies en dit afscheid onder deze ongewone en verdrietige omstandigheden.

Vanuit de Pastorie:
Mijn werk is enorm veranderd de laatste weken. Veel gaat per telefoon, mail en app. Fijn dat u op die manier ook meeleeft en reageert al blijft het natuurlijk behelpen vergeleken bij een echt gesprek of contact. Ik kreeg heel wat vragen over uitbreiding van de uitzending op zondagmorgen. Daar is aan gewerkt. Vanaf vorige week zondag is er beeld bij een korte dienst met beeld. Er komt is ook een gedeelte voor de kinderen. Ook andere verbeteringen die aangedragen zijn hebben onze aandacht. We werken daar in stappen aan. Verder wil ik ook aanmoedigen om mij door te geven wat ik kan gebruiken voor de uitzending. Misschien is er iemand die u graag extra wilt bemoedigen. Dat kunt u doorgeven voor de voorbede, maar ik wil ook graag een groet, een bemoediging of een tekst voordragen voor iemand. Dat kunt u natuurlijk ook persoonlijk maar door het zo voor de kerkuitzending te doen zal het bijdragen aan de onderlinge band en betrokkenheid. Die band is trouwens heel goed en wordt door u juist nu ook zo beleefd. Dat heb ik van heel wat mensen te horen gekregen. En dat is misschien wel het belangrijkste wat we in deze tijd kunnen doen. Verbonden zijn met God en met elkaar. Zo mogen we merken en laten zien dat kerk-zijn verder gaat dan een gebouw. Of om het met Bijbelse woorden te zeggen, wel een gebouw maar een gebouw dat niet met mensenhanden is gemaakt. Dat mogen we zijn in Christus. Juist ook in deze bijzondere lijdenstijd.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 29-03-2020

Kerkdiensten komende tijd:

De kerkenraad heeft besloten om de komende weken de kerkdeuren gesloten te houden. Dit betekent dat ook de belijdenisdienst die gepland stond voor 5 april uitgesteld zal worden. Voor de diensten na 5 april zal later een besluit worden genomen, dit afhankelijk van de actualiteit.

De komende zondagen zal ds. Menkveld om 9.30 uur, via internet en kerktelefoon, een woord tot de gemeente spreken. Dit zal hij doen vanuit de kerk te Wanneperveen (http://pknwanneperveen.kerkdienstluisteren.nl/)

Het zal geen complete dienst zijn maar op deze manier wil hij graag contact met u houden.

Aan u als gemeente wordt actief gevraagd om onderwerpen of personen aan te dragen voor voorbede. Dit kunt u rechtstreeks mailen naar ds. Menkveld (jmenkveld@solcon.nl) of doorgeven aan uw wijkouderling. Contactgegevens vindt u op de website http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.

Laten we in deze bijzondere tijd als gemeente proberen het omzien naar elkaar in stand te houden nu we elkaar niet of nauwelijks fysiek kunnen ontmoeten.

De kerkenraad.

 

Een kaartje i.p.v. bloemen:

Omdat aangeraden wordt dat zeker ouderen en mensen met verminderde weerstand contacten zoveel mogelijk dienen te vermijden heeft de kerkenraad besloten om voorlopig in plaats van een bloemetje te brengen, een kaartje in de bus te doen bij ziekte, verjaardag, enz.

Vorige week heeft de heer G. Dam namens de gemeente een kaartje ontvangen ter gelegenheid van zijn verjaardag.

 

Verkiezingen:

De heren Dammingh en Mulder hebben hun verkiezing tot ouderling kerkrentmeester te Wanneperveen niet aanvaard. De kerkenraad heeft besloten voorlopig de verkiezingen op te schorten.

 

Onze jarige 80+ers in april:

 • 23-04 Dhr. G. Stam – 83 jaar
 • 23-04 Mw. G. Hoorn-Pierik – 87 jaar
 • 30-04 Mw. A. de Jonge-Vierhoven, – 81 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd. Veel bezoek zit er dit jaar niet in maar het zou mooi zijn als u veel verjaardagskaarten zou ontvangen.

 

Vanuit de Pastorie:
Wat kan er in een week veel gebeuren en veranderen. Toen ik mijn stukje typte was net het bericht gekomen over het afzeggen van samenkomsten van meer dan 100 personen. Vanaf dat moment zijn de berichten als een lawine over ons heen gerold en zijn er zelfs veel afspraken van minder dan 10 personen afgezegd. Ons kerkelijk leven is in zijn activiteiten vrijwel tot stilstand gekomen. Naast de schok dat zoiets onze verzorgde en verzekerde samenleving kan overkomen, is dat ook een uitdaging. En wel een uitdaging van formaat. Hoe gaan wij ons hierin houden? Kunnen we dit aan? Om ons heen lijkt in veel situaties of de paniek heerst. En ja, er is reden tot zorg. En nee, niemand weet hoe dit gaat verlopen of aflopen. Het zou zo maar heel groot kunnen worden, maar het zou ook mee kunnen vallen. Misschien is de belangrijkste vraag wel of wij om kunnen gaan met dat ‘niet weten’, met die onzekerheid. Ik heb het mensen in een ziekteproces al vaak horen zeggen. ‘De onzekerheid is het ergste’. Dat blijkt nu ook. Onzekerheid vinden we heel erg en leidt soms tot overtrokken en ondoordachte reacties. Tegelijk moet ik er vanwege die onzekerheid bij zeggen dat ik ook niet weet welke reacties overtrokken en ondoordacht zijn, want ik weet ook niet hoe dit zal verlopen. Wat ik wel weet is dat paniek en angst slechte raadgevers zijn. Wat ik ook weet is dat wij, ondanks dat wij ook door dit virus zijn overvallen, leven in een land met ontzettend veel voorzieningen en enorme buffers op allerlei gebied. Als wij al zo geschrokken zijn, zo onzeker zijn, hoe is het dan voor mensen in landen waar de voorzieningen en de buffers zoveel minder zijn dan bij ons? En ook, hoeveel beter zijn wij voorbereid op een ‘ramp’ als deze dan onze voorouders die werden getroffen door ziekten, maar vrijwel zonder kennis en middelen tot verweer en genezing? Dat verandert de situatie niet maar het relativeert wel. En daarom nog maar een keer die oude tegelspreuk die wat mij betreft nog niets aan waarde heeft verloren.

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
door ’t lijden dat hij vreest
doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.

Ook het laatste couplet, minder bekend, is belangrijk. God geeft kracht naar kruis voor wie dat van Hem verwacht. Dus, als het zover is en niet eerder. Terug naar de uitdaging. Zou het kunnen dat deze situatie ook nog iets goeds gaat brengen? Zou het kunnen dat deze ruwe onderbreking van ons verzorgde leven ons geloof op de proef stelt en sterker maakt? Zou het kunnen, dat nu we zo concreet en persoonlijk ervaren dat onze plannen in de war worden gestuurd, dat onze gebeden aan inhoud winnen? Zou het kunnen dat wij, nu we niet meer bij elkaar komen in de kerk, des te meer de waarde van de kerkgang gaan ontdekken? Als dat gebeurt, en dat hoop ik van harte, dan verandert dat niet de omstandigheden maar wel onze houding erin. Voldoende om de onzekerheid aan te kunnen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

Nieuws 22-03-2020

Diensten komende weken:

De diensten zoals gepland voor de komende weken zullen niet doorgaan om te proberen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hoe één en ander verder zal gaan is op dit moment (15/3) nog niet bekend. Via Nieuwsbrief en Leef Mee hierover waarschijnlijk meer. Wanneer u één van deze wekelijkse kerkbladen ook in uw mailbox wilt ontvangen stuurt u dan een berichtje naar: nieuwsbriefwanneperveen@gmail.com of leefmeebs@gmail.com.

Verkiezingen:

Alle verkozen gemeenteleden voor de vacatures ouderling en ouderling kerkrentmeester hebben hun verkiezing niet aanvaard.

Belt-Schutsloot:

Daarom vraagt de kerkenraad u/jullie dringend om voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester aanbevelingen in te dienen. De aanbevelingen kunnen ingediend worden t/m dinsdag 24 maart a.s. bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

W’veen:

De heer K. ter Horst heeft aangegeven om persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als ouderling kerkrentmeester. De kerkenraad vind het jammer maar respecteert zijn besluit. 

Dit betekent dat er nu 2 vacatures ouderling kerkrentmeester zijn.

De kerkenraad heeft in deze 2 vacatures verkozen:

 • Kasper Dammingh en
 • Luuk Mulder

Deze week horen wij of zij hun verkiezing aanvaarden.

 

Liturgisch bloemstuk Wanneperveen:

Na meer dan 15 jaar, hebben Tineke van Laar en Gerda van der Heide aangegeven te willen stoppen met het maken van het Liturgische bloemstuk dat voor in de kerk stond met Pasen, Pinksteren en Kerst. Daarnaast zorgde Tineke ook altijd voor de bloemstukjes op de avondmaalstafel, maar Tineke heeft aangegeven ook hiermee te willen stoppen.

We willen beide dames heel hartelijk bedanken voor alle tijd en aandacht die ze al deze jaren in de vele prachtige kunstwerken hebben gestoken, en voor de toepasselijke uitleg erbij. Ook in de Perelaar, waar de stukken na de dienst naartoe gingen, zullen ze zeker gemist worden!

We zijn ons er van bewust dat een liturgisch bloemstuk niet zo maar wat is, dat daar veel tijd en voorbereiding aan vooraf gaat, toch willen wij vragen of er in Wanneperveen mensen zijn die het leuk zouden vinden om deze taak over te nemen? Denk er eens over na, praat er eens over met elkaar, en meld je aan bij de kerkenraad.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.

 

Vanuit de gemeente:
De heer J. Stam werd vorige week maandag geholpen in Zwolle en mocht dezelfde dag weer naar huis. Hij maakt het goed. Mw. A. Huisman-Bijl werd vorige week dinsdag geopereerd in Zwolle. Ze kwam woensdag weer thuis en maakt het ook goed. Mw. Vos-Knol, (Reestoord) werd ook opgenomen in Zwolle maar is inmiddels ook weer thuis. Zij is erg moe. Wij wensen hen allen de zegen van onze  hemelse Vader over hun gezondheid. Tegelijk zijn we dankbaar voor de vele goede mogelijkheden waar we in de gezondheidszorg gebruik van kunnen maken.

In Memoriam: Grietje Kroes-Strijker
Griet is geboren op 30 oktober 1936 in Nieuweroord. Toen zij 2 was verhuisde het gezin naar Kerkenveld. Het gezin bestond uit vader Harm Strijker en moeder Geertje Reinders. Griet had 4 broers, Johannes, Koop, Jan en Tinus, en zus Alie. Griet heeft op de lagere school gezeten in Alteveer. Ze heeft hier een fijne tijd gehad. Na de lagere school is zij aan het werk gegaan. Eerst bij haar ouders op de boerderij en later in de huishouding bij familie Jonkman en familie Bakker in Alteveer. Griet trouwde op 30 december 1958 met Johannes Kroes.  Hun zoon Marten werd geboren op 12 november 1959 aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. Hier hebben ze samen fijne jaren gehad.  Er was veel gezelligheid en saamhorigheid met de buren. Tot er op 5 september 1969 een heel verdrietig ongeluk gebeurde waarbij Johannes om het leven kwam. Een dieptepunt in het leven van Griet en Marten. Griet werd op jonge leeftijd weduwe.
In 1980 zijn Griet en Marten naar Belt-Schutsloot verhuisd omdat Griet Lute de Goede leerde kennen en bij hem ging wonen. Dat zij samen een goede tijd hebben gehad blijkt uit het feit dat zij op 6 september 2005, 25 jaar samen waren. Marten is naar een aantal jaren van de Belt gegaan. Hij is in Steenwijk gaan wonen. Lute overleed op 19 juli 2013. Een verdrietige tijd voor Griet. Alleen zijn viel voor haar niet mee en daarom ging ze naar de dagbesteding van Nieuw Clarenberg. Dat was een schot in de roos. Drie jaar geleden is zij verhuisd naar haar appartement op de Koriander. Hier heeft ze een hele fijne tijd gehad. Uiteraard miste ze de Belt en haar plekje op de Koolhof, maar ze voelde zich er op haar plek. Afgelopen winter rond de feestdagen werd Griet minder. De laatste weken ging ze verder achteruit. Afgelopen maandag hebben we haar begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst in de aula in Zwartsluis. We lazen in de Bijbel van de storm op het meer. Ook als het lijkt of Jezus slaapt is Hij er bij en blijkt Hij wakker en machtig om te helpen. Dat mag troost geven. Voor Marten maar ook voor anderen die van Griet hielden en haar zullen missen. In het bijzonder noemen we daarbij de buren, Harry, Roos en hun kinderen die veel voor Griet hebben gedaan en betekent.

Vanuit de Pastorie:
Het Corona virus wint terrein. Onze regering en ook de PKN komen met extra maatregelen en adviezen. Er is nog veel onduidelijk maar we zullen als kerk hier zo goed  mogelijk mee omgaan en ik zal ook persoonlijk mijn best doen, de berichten volgen en de aanwijzingen serieus nemen. Maar, laten we bij dat alles vooral ook het hoofd koel houden en ons geloof niet vergeten.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 15-03-2020

Diensten 15 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. Bakker, Urk – Jeugddienst.

 

Diensten 22 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de diaconiecollecte voor het binnenlands pastoraat en de extra collecte voor de energiekosten.

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart (1, 8, 11 en 15 maart) voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus! We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                   Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 15-03 Jeugddienstcommissie.
 • 22-03 Fam. J. Stoter en fam. T. Stoter.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 15-03 Dinand
 • 22-03 Evy

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 8 maart gingen met hartelijke felicitaties naar fam. P. Jager i.v.m. de geboorte van zoon Jeff.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. J.H. Holterman-Wildeboer voor haar 80ste verjaardag en naar mw. J. Bakker-Broekman in verband met haar verhuizing naar de Zaaier in Blokzijl.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 8 maart voor Compassion heeft in W’veen € 60,10 opgebracht.
 • De collecte voor de energiekosten van zondag 1 maart bracht in BS € 90,85 op.
 • De voorjaarszendingscollecte in BS gehouden op 8 maart en bestemd voor Compassion heeft € 122,80 opgeleverd.

 

Actie Kerkbalans:

Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 laat een stijging van de toezeggingen zien van ruim 2% ten opzichte van 2019. Namens de kerkenraad hartelijk dank voor het ruimhartig delen van deze financiële verantwoordelijkheid. Denkt u bij betaling aan het vermelden van het betalingskenmerk? Dit maakt het voor de administratie een stuk gemakkelijker om uw bijdrage te verwerken.

 

Roosevelt-Vakantieweek:

De vakantieweek voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking wordt gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020 ( week 36). Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel, en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laag bedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuwe Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u na het lezen van dit stukje zin om een weekje mee te gaan , of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje, meldt u zich dan aan bij Grietje Wink 0524- 281509, of Hennie de Goede, tel: 038-3866763, zij helpen u dan verder met de aanmelding, wat de kosten zijn, enz. Ook niet kerkelijke mensen, of van een andere kerk, zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De aanmeldingsformulieren moeten voor 30 mei binnen zijn.

 

Geboren:

Op 3 maart jl. is Jeff geboren. Hij is de zoon van Peter en Ineke Jager en broertje van Finn. Wij feliciteren Peter en Ineke van harte met Jeff en wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

 

Verkiezingen:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

BS

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Johan Klaver.
 • in de vacatures ouderling: Jannie de Jonge-Harsevoord en Roelie Rook-Klaver.

W’veen:

 • in de vacature ouderling kerkrentmeester: Albert Wink.

Zondag 15 maart hoort u of ze het ambt kunnen aanvaarden.

 

Bericht van overlijden:
Maandagavond 2 maart overleed Grietje Kroes Strijker in de leeftijd van 83 jaar in haar woning in Nieuw Clarenberg. Afgelopen maandag 9 maart, werd zij begraven in Wanneperveen in besloten kring. Wij leven in het bijzonder mee met Marten haar zoon maar ook met allen die haar zullen missen. Volgende week volgt een uitgebreider In Memoriam.

Vanuit de Pastorie:
Iemand vroeg mij waarom ik wel voor Israël voorbede deed en niet voor de Palestijnen. Achter deze vraag proefde ik iets dat te maken heeft met voorkeur voor één van beide. Dat laatste wil ik graag ontkennen. Voorbede voor Israël heeft niet te maken met de kwaliteit van het volk Israël of goedkeuring van de politiek of het gedrag van Israël. Voorbede voor Israël is een Bijbelse opdracht. In Gods plannen heeft Israël een speciale plek. Door Israël hebben wij de Bijbel gekregen en is onze Zaligmaker, Jezus Christus, op aarde gekomen. Israël is ook vandaag nog volk van God en zal zeker ook betrokken zijn bij de wederkomst van de Here Jezus. Bidden voor Israël en Jeruzalem is bidden voor de wederkomst. Dat zal gebeuren ondanks alles wat er nu in en rond Israël gebeurt. Net als in de Bijbelse tijd zal God zich niet van zijn plannen laten afhouden door ongehoorzaamheid van Israël of van andere volken. Dus daarom heeft voorbede voor Israël een speciale plek los van voorbede voor ander volken. Dus, als u graag voorbede wilt voor de Palestijnen of welk ander volk ook, maak dan gebruik van de voorbede fles (BS) of boek (WV). Daar zal ik graag gebruik van maken.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

 

Nieuws 08-03-2020

Diensten 8 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                De extra collecte voor de voorjaarszending wordt in BS evenals de diaconiecollecte bestemd voor Compassion.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In W’veen wordt de voorjaarszendingscollecte huis aan huis gehouden.

 

Dienst woensdag 11 maart 2020 – Biddag voor gewas en arbeid:

 • Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in BS en begint om 19.30 uur, voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Diensten 15 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. Bakker, Urk – Jeugddienst

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus!

We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:

 • Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 08-03 fam. H. Slot en fam. H. Slot.
 • 15-03 Jeugddienstcommissie.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 08-03 Daniek
 • 15-03 Dinand

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van 1 maart gingen met hartelijke groeten naar de heer. A. Alders i.v.m. een ziekenhuisopname en naar de heer T. van der Sommen en mw. F. Stam-Halfmouw. Zij vierden hun verjaardag.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar mw. J. van den Brink-de Boer voor haar 80ste verjaardag en naar de heer H. Winters i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 1 maart voor Compassion heeft in W’veen € 60,70 opgebracht
 • De opbrengst van extra collecte t.b.v. energiekosten bedroeg in W’veen € 58,70
 • In de maand februari is in BS door Titia Stam € 20 ontvangen voor de bloemendienst

 

Vanuit de gemeente:
Geen gemeenteleden in het ziekenhuis maar Griet Kroes in Nieuw Clarenberg ligt momenteel helemaal op bed en is heel erg moe. Wilt u ook voor haar bidden?

Vanuit de Pastorie:
Net als elke jaar leven we naar Goede Vrijdag en Pasen toe in de lijdenstijd. Op het eerste gezicht best vreemd dat we een lijdenstijd hebben gekoppeld aan een feest. Feest is immers het tegenovergestelde van lijden? Dat wil je juist helemaal niet bij elkaar. Toch horen deze twee bij elkaar. Zonder lijden geen Pasen, en als we even verder denken, zonder lijden kan er geen enkel feest meer gevierd worden. Niet in de kerk en privé niet. De impact van de lijdenstijd is onvoorstelbaar groot. Feestvieren heeft een prijs. De opstanding heeft een prijs. Geen mens kan die prijs betalen. Niet voor zichzelf en zeker niet voor anderen. Zonder het vrijwillige lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus is het voor ons onmogelijk om te leven en feest te vieren. Dat geldt niet alleen voor het Paasfeest, maar voor elk feest. Daarom nemen we elk jaar weer zoveel weken om dat tot ons door te laten dringen. Om daarna het feest des te meer te beleven en te vieren.
En daarom wens ik u goede lijdensweken.
Hartelijke groeten, ds Menkveld.

Nieuws 01-03-2020

Diensten 1 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                  In beide diensten is er een extra collecte voor de energiekosten.

 

Diensten 8 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld.                                De extra collecte is in BS voor de voorjaarszending, in W’veen wordt deze collecte huis aan huis gehouden.

 

Dienst woensdag 11 maart 2020 – Biddag voor gewas en arbeid:

 • Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in BS en begint om 19.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld.

 

Doelcollecte diaconie in de maand maart voor Compassion:

In oktober van dit jaar hopen wij af te reizen naar Tanzania om daar een Muskathlon te doen voor Compassion. Tijdens deze reis leveren we een dag een sportieve prestatie. We gaan namelijk 120 km mountainbiken. In het jaar voordat we gaan, werven we samen € 20.000 voor het werk van Compassion. Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te maken met extreme droogte en hevige overstromingen. Oogsten gaan vaak verloren en het gevolg is een voedseltekort. Ook hiv/aids speelt een grote rol. Bijna negen procent van de bevolking is hiermee geïnfecteerd. Tijdens de Muskathlonweek zien we de rauwe werkelijkheid van extreme armoede. Kinderen zijn het eerste en grootste slachtoffer van armoede. Het werk van Compassion maakt voor hen een enorm verschil. Voor €33 per maand kan een kind naar het Compassion project. Hier hebben kinderen toegang tot de basisvoorzieningen en krijgen ze de kans zich te ontwikkelen en op te groeien. Compassion heeft 423 projecten in Tanzania. Momenteel nemen 89.973 kinderen hieraan deel. We zijn geraakt door het onrecht dat armoede teweegbrengt. We hebben een hart voor kinderen en dat maakt dat ons verlangen is gegroeid om de Muskathlon te gaan doen. Tijdens deze reis hopen we ons eigen sponsorkindje Junior (6) te ontmoeten en te zien welke impact het Compassion-programma heeft op het leven van hem en zijn familie. Door deze ultieme uitdaging zien we wat armoede is en hopen we kinderen een toekomst te geven met de liefde van Jezus! We vinden het ontzettend gaaf en zijn erg dankbaar dat onze Muskathlon de doelcollecte mag zijn in maart!

Groet, Jeffrey en Elise

Meer info of doneren? Zie https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2970/jeffrey-van-de-belt.html

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                   Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 01-03 fam. J. Zomer en mw. A. de Vries-Stoter.
 • 08-03 fam. H. Slot en fam. H. Slot.

 

Kind van de zondag – BS.

 • 01-03 Lisa
 • 08-03 Daniek

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 23 februari gingen met hartelijke felicitaties naar mw. G. Stam-Groen. Zij vierde haar 80ste verjaardag.
 • In Wanneperveen gingen de bloemen naar ds. J. Stap i.v.m. zijn 25-jarig jubileum als predikant en naar mw. Bronst i.v.m. een ziekenhuisopname.

 

Verantwoording:

 • De diaconiecollecte van zondag 23 februari heeft in W’veen € 72 opgebracht.

 

Verkiezingen – BS:

Helaas hebben de verkozen kandidaten meegedeeld het ambt van ouderling resp. ouderling kerkrentmeester niet te aanvaarden.

De kerkenraad vraagt u daarom zeer dringend weer aanbevelingen in te dienen, voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester, van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 3 maart a.s. bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Jarigen:

In maart hopen D.V. onderstaande gemeenteleden hun verjaardag te vieren.

 • 04-03 Mw. J. Holterman-Wildeboer, 80 jaar.
 • 11-03 Dhr. G. Dam, 89 jaar.
 • 25-03 Mw. J. Klaver-van de Belt, 90 jaar.
 • 26-03 Dhr. S. Jonas, 87 jaar.

Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne en gezellige dag toegewenst.

 

Collectemunten:

Maandag 2 maart zit Gerrit Knobbe weer op u te wachten tussen 18.45 en 19.45 uur.

 

Vanuit de Pastorie:
Woensdag 26 februari begon de vastentijd. Die dag heet aswoensdag en is 40 dagen voor Pasen (als je de zondagen niet meetelt). Sommigen onder u hebben wellicht net hun sobere januari maand afgesloten waarin ze consumptie van alcohol of lekkere dingen hebben beperkt. Aswoensdag geeft daar ook een aanzet toe. We kennen de as uit spreekwoorden zoals ‘in zak en as zitten’. De zak is het (gescheurde)kledingstuk dat gedragen wordt en samen met de as teken van bezinning, boete en berouw. Zo aan het begin van de lijdenstijd een aanzet om aandacht te geven aan de noodzaak van het lijden en sterven van onze Heer Jezus. Hoewel wij daar als gemeente niet georganiseerd aan mee doen is dat wel een goed hulpmiddel om toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Wat wij wel doen, voor het tweede jaar, een dagboekje uitdelen voor de lijdenstijd. Elke dag een tekst met uitleg om te bezinnen op de betekenis van de lijdenstijd en de zware weg die Jezus voor ons ging. Hebt u geen boekje ontvangen geef dan een berichtje aan de wijkouderling of aan mij dan krijgt u er een thuis. Ik hoop dat het samen lezen van het boekje bijdraagt aan de betekenis en de beleving van het Paasfeest.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 23-02-2020

Diensten 23 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: prop. D. Maasen van den Brink, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen

 

Diensten 1 maart 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is er een extra collecte voor de energiekosten.

 

Oppas W’veen en BS:

Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 23-2 fam. S. Smit en fam. H. Veninga
 • 01-3 fam. J. Zomer en mw. A. de Vries-Stoter

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de jeugddienst van zondag 16 februari werden bestemd voor Tessa Fijn, in verband met een ziekenhuisopname, en voor mw. G. Klaver-de Jonge. Zij vierde haar verjaardag.
 • In Wanneperveen werden de bloemen gebracht naar mw. R. Rodermond-Doornbos, zij was jarig, en ter bemoediging naar Margriet Slot.

 

Verantwoording:

 • De collecte voor de energiekosten van vorige week in BS heeft € 75,05 opgebracht.
 • Vorige week is een gift ontvangen via Jeanine Heutink van € 5 voor kindernevendienst en € 10 voor de bloemenpot.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

– in de vacature ouderling kerkrentmeester: Jacob van de Belt.

– in de vacatures ouderling: Beanca Stam en Klaas Korthoef.

Komende zondag horen wij of zij het ambt kunnen aanvaarden.

Wanneperveen

De heer H. de Grooth heeft de kerkenraad laten weten het ambt van ouderling kerkrentmeester niet te aanvaarden.

De kerkenraad vraagt u daarom dringend weer aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in het ambt van ouderling kerkrentmeester in aanmerking komen.

Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 25 februari a.s.

 

Vanuit de gemeente:
Vorige week dinsdag werd Margriet Slot geopereerd in Zwolle. Gelukkig verliep de operatie goed en mocht zij een dag later weer terug naar huis. Zo’n ingreep is spannend en het wachten op de uitslagen naderhand ook. Gelukkig mogen we onszelf en onze gezondheid in de handen leggen van onze Hemelse Vader en zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Vanuit de Pastorie:
Twee weken geleden reed ik een stukje in de auto van een kennis. Mij viel meteen op dat de koppeling moeilijk te bedienen was waardoor ook het schakelen niet altijd vlekkeloos verliep. Hoog tijd voor actie, waarschijnlijk een nieuwe koppeling. Toen ik mijn waarneming vertelde bij het terugbrengen van de auto werd dat wel herkend maar er was nog geen actie op gezet. Blijkbaar wen je er aan als iets langzamerhand steeds minder goed gaat functioneren. Je past je een beetje aan, je accepteert wat extra ongemak. Dat lijkt gemakkelijker dan het probleem aanpakken bij de oorzaak. Dat doen mensen niet alleen met auto’s of andere spullen maar soms met gezondheid of met andere problemen. Langzaam groeien soms de klachten of het ongemak en in plaats van adequaat ingrijpen schuiven we het probleem vooruit en proberen door te gaan zolang het gaat. Dat zorgt er vaak voor dat de uiteindelijke schade of kosten veel hoger zijn dan nodig was geweest. Dat lijkt wel op wat we bedoelen met ‘een doekje voor het bloeden’ of ‘ergens doekjes om winden’. Beide uitspraken laten iets zien van een ‘lapmiddel’ dat geen oplossing is. Dat zouden we niet moeten doen. Bij een auto niet, maar zeker niet bij onze gezondheid, persoonlijke of geloofsproblemen. Die zijn te belangrijk om er ‘doekjes om te winden’. Die vragen om een eerlijke beoordeling en een gezonde aanpak.
Dus, als je merkt dat iets niet meer zo goed gaat als zou kunnen, blijf er dan niet mee door sukkelen, maar doe er wat aan en vraag waar nodig hulp.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 16-02-2020

Diensten 16 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: dhr. J. Smit – Jeugddienst.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.

 

Diensten 23 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: Kandidaat D. Maasen van den Brink, Kampen.
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. J. Stap, Kolderveen.

 

Oppas W’veen en BS:

Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 16-2 fam. K.J. Rossing en fam. B. v.d. Berg.
 • 23-2 fam. S. Smit en fam. H. Veninga.

 

Bloemen BS:

 • De bloemen uit de dienst van zondag 9 februari gingen in BS naar mw. S. Vis i.v.m. een ziekenhuisopname.
 • In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke groeten gebracht naar          mw. J. Zwiers-Lok en mw. A. Huisman-Bijl.

 

Verantwoording:

 • De opbrengst van de collecte voor oecumene in W’veen was € 43,40 en in BS € 86,25.
 • De doelcollecte van de maand januari voor het Leger des Heils heeft in Wanneperveen en Belt-Schutsloot samen € 1.000,75 opgebracht. Dit is door de diaconie aangevuld tot € 1.500.
 • De opbrengst van de extra collecte t.b.v. energiekosten van 9 februari bedroeg in W’veen € 58,95

 

Verkiezingen Wanneperveen:

Vanuit de gemeente is aanbevolen en door de kerkenraad verkozen in de vacature ouderling kerkrentmeester de heer H. de Grooth.

A.s. zondag horen wij of hij het ambt aanvaardt.

 

Vanuit de gemeente:
Klaas Huisman werd opnieuw opgenomen in Zwolle maar is naar verwachting inmiddels weer thuis. Geen makkelijke weg voor hem. We hopen dat de situatie nu rustig blijft zodat de volgende ingreep zonder verder uitstel kan plaatsvinden. We wensen hem Gods onmisbare zegen.

Vanuit de Pastorie:
Deze week had ik een paar dagen geen toegang tot mijn mailbox en agenda. Vooral dat laatste was spannend. Ik ben niet iemand die alles onthoudt en zeker niet alle afspraken in mijn agenda met de tijden erbij. Ik geloof dat de schade is meegevallen, maar sommige van u hebben vast gemerkt dat ik wat later dan gewoonlijk op mail reageerde. Eén afspraak kon hierdoor niet doorgaan (maar dat was niet met een gemeentelid). Ik ben zeker niet iemand die graag voorop loopt met dingen in de ‘cloud’ zetten, maar dat mijn agenda en mail er wel in staan daar heb ik al vaak plezier van gehad. Nu dus even omgekeerd. Het bepaalde me wel weer bij mijn (en onze) afhankelijkheid van internet met al haar verschillende functies. Toch bestaat het nog maar kort. Tijdens een gemeentestage in 1992 typte ik nog stukjes voor het kerkblad op een elektrische typemachine. In mijn eerste gemeente in 2002 had nog geen van de kerkenraadsleden email. Je kunt je dat vandaag bijna niet meer voorstellen. Er wordt vaak gezegd dat het belangrijk is dat we wel goed leren omgaan met al die nieuwe techniek vanwege de risico’s en het misbruik. Maar de ontwikkeling gaat zo snel dat er onvoldoende tijd is voor uittesten, evalueren en een goede manier van gebruiken aanleren. Het gaat er steeds meer op lijken dat de techniek en de ontwikkeling nieuwe techniek leidend is geworden. Zou dat wellicht ook de reden zijn dat onze wereld in een leiderschapscrisis verkeerd? Omdat we de techniek niet meer beheersen maar we door het gebruik van de techniek worden beheerst? De media vertellen ons dat de leiders van vandaag steeds vaker aan de macht komen (en blijven) door handig (mis)gebruik van de techniek. Nee, ik ben niet tegen techniek, zeker niet, maar ik maak me wel zorgen om deze snelle ontwikkeling die onvoldoende ruimte laat voor goede evaluatie en gezond en afgegrensd gebruik. Onze afhankelijkheid van de techniek bepaald de macht van degenen die haar misbruiken. Soms is het beter om niet voorop te lopen.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Nieuws 09-02-2020

Diensten 9 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene, zie onder, en aan de uitgang is er een extra collecte voor energiekosten.

 

Diensten 16 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Jeugddienst
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W. Smit, Smilde

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                     Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 09-2 fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten
 • 16-2 fam. K.J. Rossing en fam. B. v.d. Berg

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 2 februari gingen in BS naar de heer M. Lok, hij vierde zijn verjaardag, en naar de heer J. van de Belt, hij kreeg een nieuwe heup.

In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties gebracht naar mw. H. Smit-Vos en de heer G.J. Klomp. Beiden vierden hun verjaardag..

 

Verantwoording:

 • Via diaken Gert Mondria is € 30,– ontvangen voor de Diaconie.
 • De collecte voor het Pastoraat op zondag 26 januari bracht in BS €104,– op.
 • Door Jannie Klaver is in de maand januari 2x €10,– ontvangen voor de bloemendienst.
 • De opbrengst van de collectie voor het Werelddiaconaat in Wanneperveen was     € 61,45 en in BS € 113,60.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Jan Jonkman, Gerco Kingma en Sjaak Rodermond hebben de kerkenraad laten weten hun verkiezing tot ambtsdrager niet te kunnen aanvaarden.

De kerkenraad is heel blij en dankbaar u te kunnen meedelen dat Bert Jan Netjes zijn verkiezing tot jeugdouderling wel heeft aanvaard.

Voor de 2 vacatures ouderling en de vacature ouderling kerkrentmeester vraagt de kerkenraad u dringend weer aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening. Aanbevelingen kunnen worden ingediend t/m dinsdag 11 februari bij de scriba of iemand anders van de kerkenraad.

 

Preken over de Wet:

Hieronder staat de data voor de laatste preken over de 10 geboden.

9/2  8e gebod: Gij zult niet stelen

1/3 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

Een extra oproep aan vaders om met hun (schoon)zoon deze film te gaan bekijken en aan (schoon)zoons om hun vader mee te nemen. Elke vader (in spé) in elke leeftijd kan zijn winst doen met deze film. Het zou mooi zijn als de kerk goed gevuld is.

De film start om 20.00 in de kerk in Belt Schutsloot. Bij binnenkomst is er koffie, kom dus niet op het laatste moment.

 

Vanuit de gemeente:

Jan van de Belt werd vorige week maandag in Zwolle geopereerd. Hij kreeg een nieuwe heup. Met een beetje vertraging verliep de ingreep toch goed en inmiddels is hij weer thuis. Nu verder aansterken en oefenen. Dankbaar wensen we Jan ook in het verdere verloop de zegen van God.

 

Vanuit de Pastorie:

Het coronavirus waart rond en voed de angst voor het dreigende onafwendbare. Eén van de gevolgen van de menselijke neiging om de wereld over te reizen en om informatie van over de hele wereld dichtbij te halen is de dreiging van een besmettelijke ziekte als deze. Het reizen voedt de besmetting, de media voeden de dreiging. De media zorgen ervoor dat je dit nieuws niet kunt negeren, de reislust zorgt ervoor dat je de dreiging niet naast je neer kunt leggen. Tegelijk is het niet verstandig om je er heel veel van aan te trekken want, zoals een oude christelijke tegelspreuk zegt: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit op komt dagen zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.’ Liever schrijf ik over een andere besmetting die door reislust de wereld over kan gaan. De besmetting van het christelijk geloof. Heel veel zendelingen reisden de wereld over om het geloof te brengen naar plaatsen en personen die het nog kenden. Om hen ongeneeslijk te besmetten met het christelijk geloof. Het geloof in God die de wereld gemaakt heeft en het geloof in Jezus die de mensen weer bij God brengt en het geloof in de Heilige Geest die een gids en helper wil zijn in het dagelijks gelovig leven. Prachtig! Tegelijk merk ik hoe weinig christenen die ik vandaag tegenkom nog geloven in die besmetting. Daar zou ik heel wat over kunnen schrijven, maar voor nu even één opmerking. Ik denk dat we ons als christenen beter druk kunnen maken over het gebrek aan besmettelijkheid van ons geloof dan over de dreiging van de besmettelijkheid van het coronavirus.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.

 

Nieuws 02-02-2020

Diensten 2 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                  In beide diensten is de eerste collecte voor het Werelddiaconaat, voor boeren in Oeganda.

 

Diensten 9 februari 2020:

 • Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld
 • Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld                                   In beide diensten is de eerste collecte is voor oecumene. Zie onder.

 

Collecte 9 februari – oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migranten- kerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.

 

Oppas W’veen en BS:                                                                                                  Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

 

Rooster bloemendienst W’veen:

 • 02-2 Fam. H. Mendel en fam. H. van Benthem
 • 09-2 Fam. A. v.d. Veen en mw. A. van Holten

 

Bloemen BS:

De bloemen uit de dienst van zondag 26 januari gingen in BS ter bemoediging naar de heer Jonkman. In Wanneperveen werden de bloemen met hartelijke felicitaties bestemd voor de heer Winters, hij vierde zijn verjaardag en mw. M. Bouwhuis, zij is 40 jaar leerkracht.

 

Verantwoording:

 • De collecte van 26 januari in Wanneperveen voor het Leger des Heils bracht € 41,60 op
 • De opbrengst van de extra collecte van 26 januari in W’veen t.b.v. het pastoraat van vandaag bedroeg € 48,50

 

Collectemunten:

Maandag 3 februari zit tussen 18.45 en 19.45 uur Gerrit Knobbe weer op u te wachten.

 

Bloemendienst:

Na het vertrek van Marry Klaver was er een vacature ontstaan bij de bloemendienst in BS. Titia Stam is bereid gevonden om deze lege plek weer op te vullen en zal vanaf 1 februari ook twee maanden per jaar de bloemendienst verzorgen.

 

Verkiezingen:

Belt-Schutsloot:

Vanuit de gemeente zijn voorgedragen en door de kerkenraad verkozen:

– in de vacature ouderling kerkrentmeester: Sjaak Rodermond

– in de vacature jeugdouderling: Bert Jan Netjes

– in de vacatures ouderling: Jan Jonkman en Gerco Kingma

A.s. zondag horen wij of zij hun roeping aanvaarden.

Wanneperveen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester is wel iemand vanuit de gemeente aanbevolen maar deze persoon is geen doop- of belijdend lid van onze gemeente en kan daarom op grond van de kerkorde niet verkozen worden. De kerkenraad roept u daarom weer op aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in het ambt van ouderling kerkrentmeester in aanmerking komen. Een aanbeveling mag worden gedaan door doop- en belijdende leden van 16 jaar en ouder, schriftelijk, voorzien van naam en handtekening.

U kunt aanbevelingen indienen t/m dinsdag 4 februari a.s.

 

Preken over de Wet:

Door het drukke preekrooster wat betreft bijzondere diensten ben ik in het najaar niet voldoende toegekomen aan de preken over de wet. Na opmerkingen vorig jaar heb ook de adventstijd daar niet voor gebruikt. Ook januari laat weinig ruimte over. Nu lopen de preken dus niet meer gelijk op met de GGG en de catechisaties, maar ik ga er wel mee verder, dus bij deze de planning:

 

2 feb 7e gebod: Gij zult niet echtbreken

9 feb 8e gebod: Gij zult niet stelen

1 maart 10e gebod: Gij zult niet begeren enz

 

Filmavond (men only):

Als je graag vader wilt worden, als je een jonge vader bent en een goede wilt zijn, als je een ervaren vader bent en het soms best lastig vindt, als je al lang vader bent en je zoon of schoonzoon wilt bemoedigen om een goede vader te zijn, dan is deze film een absolute aanrader.

En, …. het is ook gewoon een leuke film

Vrijdag 7 februari om 20.00 in de kerk in Belt-Schutsloot

 

Vanuit de gemeente:

Klaas Huisman werd opnieuw opgenomen in Zwolle en is ook weer thuis. Zijn lichaam moet eerst tot rust komen voor een nieuwe ingreep kan plaatsvinden. Spannende tijd voor hem en zijn gezin. We wensen hem, maar ook anderen die thuis in onzekerheid verkeren over gezondheid en in spanning voor komende ingrepen de zegen en vrede van onze hemelse Vader.

 

Vanuit de Pastorie:

Vorige keer schreef ik een verhaaltje als oproep om naar de samenkomsten van de week van gebed te gaan. Nu moet ik eerlijk bekennen dat mijn geloof in uw reactie daarop kleiner was dan de opkomst bleek te zijn. Ik schrijf dit op donderdag, dan nog twee avonden te gaan, maar de vorige drie avonden werden heel goed bezocht. Het was heel mooi om te merken en mee te maken hoeveel verlangen en openheid er was voor gezamenlijk gebed. Ik heb heel wat mensen voor het eerst hardop horen bidden. Deze week ervaar ik zelf als een bemoediging voor onze gemeente en voor mijzelf in ons gezamenlijk zoeken, eren en dienen van God. Ik vertrouw erop dat dit ook verder zal doorwerken.

Hartelijke groeten,

Ds. Menkveld.