Nieuws 16-01-2022

Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God.

Hij staat aan mijn zij, al wisselt mijn lot.

Al bonkt soms mijn hart in het heetst van de strijd,

zijn liefde geeft leiding, en troost mij altijd.

 

Kerkdiensten Belt-Schutsloot en Wanneperveen:

De diensten worden in ieder geval tot en met 16 januari alleen online uitgezonden.

Hoe het vanaf 23 januari verder gaat is nog niet bekend. Houdt u daarvoor de nieuwsbrieven en de website in de gaten.

 

Diensten 16 januari:

Belt-Schutsloot – 11.00 uur – Voorganger: ds. R.M. den Hertog, Zwolle

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Energiekosten

Wanneperveen – 09.30 uur – Jeugddienst

 • 1e collecte: Jeugdwerk
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Energiekosten

 

Diensten 23 januari:

Belt-Schutsloot – 11.00 uur – Voorganger: ds. J. Vonk, Blokzijl – Viering H.A.

Wanneperveen – 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen – Viering H.A.

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Avondmaalcollecte: Leger des Heils

 

Diensten 30 januari:

Belt-Schutsloot – 11.00 uur – Voorganger: ds. D.J. Lagerweij, Zwolle

Wanneperveen – 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit

 • 1e collecte: Diaconie
 • 2e collecte: Kerk en onderhoud
 • 3e collecte: Pastoraat

 

Bloemen:

Op zondag 19 december ging de bloemengroet in BS naar fam. Beld en in Wanneperveen naar mw. Vos-Knol, voor haar verjaardag.

De bloemengroet van 1e Kerstdag ging in BS naar de familie D. Weijs aan de Noorderweg en naar de familie G. Rook in Vollenhove. In Wanneperveen gingen de kerststukjes naar de heren

 1. Hoorn en W. van der Heide. Beiden mochten vanuit het ziekenhuis weer naar huis.

De bloemen van het liturgisch bloemstuk in BS werden 2e Kerstdag ter bemoediging gebracht naar mw. A. Baas-Stam.

De bloemen van zondag 2 januari werden met hartelijke felicitaties gebracht naar de heer

 1. Jonkman en mw. G. Knobbe-Aarten in verband met hun verjaardag. In Wanneperveen werden de bloemen bestemd voor de heer A. Nijenhuis ook voor zijn verjaardag.

Afgelopen zondag gingen de bloemen uit de gezamenlijke dienst naar mw. R Winters-Hertong voor haar verjaardag.

 

In Memoriam:

Op 13 december 2021 overleed ons gemeentelid Hendrik Jan Baas in de leeftijd van 80 jaar. Hendrik Jan is geboren en opgegroeid in een boerengezin. Zijn ouders woonden aan de Gasthuisdijk (Dinxterveen). Later ging het gezin  aan de Veneweg (Dinxterveen) wonen. Hendrik Jan had drie zussen en twee broers.

Hij ging naar de Christelijke lagere school in Wanneperveen. Hij heeft diverse werkgevers gehad, de belangrijkste was de firma Hazemeijer in Vollenhove, daar eindigde zijn loopbaan doordat hij werd afgekeurd.

Hij is getrouwd met Aaltje Hendrikje Stam op 19 december 1968. Tot hun verdriet bleef hun huwelijk kinderloos. Ze trokken veel op met het gezin van zus Jantje en zwager Egbert Huisman, hun kinderen kwamen veel bij hen. Samen zijn ze ook op vakantie geweest.

Op zaterdag 18 december hebben we afscheid van Hendrik Jan Baas genomen in een zang- en dankdienst voor zijn leven in de kerk van Belt-Schutsloot. Tijdens de dienst hebben we veel naar liederen geluisterd en enkele liederen gezongen. Zijn favoriete lied was “O Naam aller namen, aan U alle eer”. Een gedeelte van de tekst van dit lied was ook afgedrukt op de rouwbrief. De teksten waar we bij hebben stil gestaan tijdens de meditatie waren Psalm 145: 1-3 en Johannes 1: 9-13.

Aansluitend aan de dienst zijn we naar  Yardenhuis Reestborgh te Meppel gegaan, waar we in kleine kring afscheid van Hendrik Jan hebben genomen.

Ds. J. Stap, consulent.

 

Bedankje vrijwilligers:

Zoals u wellicht weet draait onze gemeente voor het grootste gedeelte op vrijwilligers.  Zonder al deze mensen zou onze gemeente geen bestaansrecht hebben. Vele taken worden al dan niet zichtbaar, niet alleen door de kerkenraadsleden, maar ook door vele  gemeenteleden, uitgevoerd.

Zo denken we bijvoorbeeld, met groot risico iets te vergeten, aan de bloemendienst, de kosters, de onderhoudsgroep begraafplaats, cameramensen, het beamerteam, preekvoorzieners, webmasters, administrateurs, ledenbeheer, jeugdwerk, kindernevendienst, oppasdienst, beroepingscommissie, verjaardag fonds, actie kerkbalans, technische ondersteuning aan gebouwen en installaties, enz. enz. Wij willen al deze mensen via deze weg heel hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd die zij steken in de werkzaamheden in onze kerkelijke gemeente. Zoals gezegd zou er zonder hen geen kerkelijke  gemeente zijn. Hartelijk dank voor uw of jouw inzet.

Het jaar 2021 is voorbij, een nieuw jaar breekt aan. Een jaar waarvan we hopen dat we snel weer bij elkaar mogen komen in de kerk, om samen te zijn, samen te bidden en te zingen en te luisteren naar Gods Woord. En ook dit jaar zullen al deze vrijwilligers hard nodig zijn om onze gemeente “levendig” te houden zeker nu we vacant zijn.

Wilt u of jij zich ook inzetten en meedoen laat het ons dan weten, er zijn altijd wel werkzaamheden waar hulp bij gewenst is. We vinden vast iets voor u of jou, nu of op termijn.

Ook jonge mensen zijn van harte uitgenodigd om zich in te zetten met name voor computer/geluid/beeld apparatuur en jeugdwerk. Laat het ons weten!

 

We kregen het mooie bericht van de classis dat de beroepingscommissie op zoek kan gaan naar een predikant in deeltijd voor 80% zoals we dat ook gevraagd hebben en gewend waren.

De beroepingscommissie kan na het voorwerk nu daadwerkelijk met haar taak beginnen bij het begin van het nieuwe jaar. Wij vragen in het bijzonder uw voorbeden voor het beroepingswerk maar natuurlijk voor alle werk in de kerk.

Mocht u nog namen van predikanten weten die u geschikt lijken voor onze gemeente laat het dan weten via scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of een briefje in de brievenbus van één van de kerkenraadsleden. Wel graag schriftelijk en ondertekend of via email aanleveren.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.

De kerkrentmeesters.

 

Bevestiging ambtsdrager:

Afgelopen zondag 9 januari is mw. A. de Grooth-Borst bevestigd in het ambt van ouderling

kerkrentmeester.

 

Verkiezingen:

In mei 2022 zullen de volgende ambtsdragers aftreden:

– ouderlingen Alie Baas en Gerda van Benthem

– jeugdouderling/voorzitter Wim van Duuren

– diakenen Grietje Wink en Henri van de Belt

– ouderling scriba Roelie Lok

Voor Wanneperveen ontstaat er dus een vacature ouderling, een vacature jeugdouderling en een vacature diaken.

Voor Belt-Schutsloot een vacature ouderling en een vacature diaken.

De vacature ouderling scriba kan opgevuld worden door iemand uit of Wanneperveen of Belt-Schutsloot.

De kerkenraad roept u op schriftelijk en ondertekend aanbevelingen in te dienen van doop- of belijdende leden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

U dient daarbij aan te geven voor welk ambt de betrokkene wordt aanbevolen.

U kunt aanbevelingen inleveren t/m dinsdag 18 januari bij de scriba of bij iemand anders van de kerkenraad. U kunt de aanbevelingen ook mailen naar de scriba.

Informatie over de verkiezingsprocedure kunt u lezen in de Nieuwsbrief, Leef Mee of op de website onder nieuws 9 januari.

 

2022

Er ligt weer een heel jaar voor ons. Niemand weet wat het ons zal brengen. Maar wat wij gelukkig wel weten is dat:

de Heer voor ons uit wil gaan  om de juiste weg te wijzen 

de Heer achter ons wil zijn, om ons in de armen te sluiten en om ons te beschermen voor gevaar.  

de Heer onder ons wil zijn, om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen.  

de Heer in ons wil zijn, om ons te troosten als we verdriet hebben

de Heer om ons heen wil zijn, als een beschermende muur als anderen over ons heen vallen.  

de Heer boven ons wil zijn, om ons te zegenen.  

Zo wil God ons zegenen vandaag, morgen en in eeuwigheid .

Namens de kerkenraad wens ik een ieder veel heil en zegen voor 2022.

Met vriendelijke groet, Roelie Lok.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.