ANBI algemeen

ANBI PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot

 

A.   Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Wanneperveen / Belt-Schutsloot
Telefoonnummer 038-3867740
RSIN/Fiscaal nummer: 008594429
Nummer Kamer van Koophandel: 76336972
Website adres: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
E-mail: scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Kerkgebouw Belt-Schutsloot Wanneperveen
Adres: Kerklaan 4 Veneweg 188
Postcode: 8066 PJ 7946 LN
Plaats: Belt-Schutsloot Wanneperveen

De Protestantse gemeente Wanneperveen / Belt-Schutsloot is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Wanneperveen / Belt-Schutsloot.

B.   Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 27 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Samenstelling van de kerkenraad is als volgt : predikant, ouderling scriba en 12 ouderlingen.
Het College van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het college van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C.   Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.   Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op deze webpagina vindt u het beleidsplan 2021 van onze kerkelijke gemeente.

 

E.   Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verslag activiteiten.

Onze gemeente bestaat uit de dorpen Wanneperveen en Belt-Schutsloot. Beiden dorpen hebben een eigen kerk maar er is één predikantsplaats  In de zomer beginnen de diensten om 9.30 uur en gaat er een gastpredikant voor afwisselend in beiden dorpen. In de winter beginnen de diensten in het ene dorp om 9.30 uur en het andere dorp om 11.00 uur en gaat in beide diensten de eigen predikant voor.
De vieringen
In de zondagse eredienst ontmoeten we elkaar en zoeken wij God.
Door verschillende commissies onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad worden bijzondere diensten georganiseerd, zoals jeugddiensten en Sing Ins.
Elke zondag is er een kindernevendienst. Een aantal keren per jaar is er na de dienst op de zondagochtend gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Vier maal per jaar wordt op zondagochtend een eredienst gehouden waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, waarbij de nodiging uitgaat naar de belijdende leden. Indien gewenst kunnen gemeenteleden die niet meer ter kerke kunnen gaan gelijktijdig met de dienst thuis het H.A. meevieren. Hierbij is dan een ouderling en diaken aanwezig.
In de Stille Week voor Pasen wordt jaarlijks, afwisselend in Wanneperveen en Belt-Schutsloot, op donderdag- en vrijdagavond een dienst gehouden. Tijdens deze Paasdiensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
In september wordt er in beide dorpen een startzondag gehouden als begin van het winterwerk.
Op deze zondag is er eerst een dienst waarna er gezamenlijk koffie wordt gedronken. Hierna volgt een leuke activiteit en aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd.
We zijn mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood.
Doordeweeks wordt catechisatie gegeven aan de jeugd. Ook zijn er diverse gemeente groeigroepen die ca. 10x per jaar samenkomen voor Bijbelstudie of gesprek. Om de 14 dagen wordt er een gebedsavond georganiseerd. 2x Per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden.

Hulpverlening, pastoraat en diaconaat
We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er diaconale ondersteuning.

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting van de kerkelijke gemeente.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten

ANBI rapport