ANBI Diaconie

ANBI Diaconie PKN Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Website adres: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Wanneperveen / Belt-Schutsloot
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer: 824135167
Nummer Kamer van Koophandel: 76336972
E-mail: scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Kerkgebouw Belt-Schutsloot Wanneperveen
Adres: Kerklaan 4 Veneweg 188
Postcode: 8066 PJ 7946 LN
Plaats: Belt-Schutsloot Wanneperveen

Wie zijn wij?
Wij zijn de diaconie van de Protestantse Gemeente Wanneperveen-Belt-Schutsloot. Deze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de gemeente en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 , lid 2 van de kerkorde. Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Wij zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze diaconale taak de mensen in nood een hand toe te reiken.

Visie
Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan.

Doelstelling
Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze nood, in principe door middel van een renteloze lening, te lenigen. Deze financiële hulp is van tijdelijke aard. Daarnaast zal de diaconie ook hulp aanbieden om met behulp van een vrijwilliger, de persoon in nood te helpen de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp
Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel van leden van de Protestantse kerk, als mensen buiten de geloofsgemeenschap. Tevens ondersteunen wij diverse organisaties in- en buiten Nederland die de hulp aan minderbedeelden hoog in het vaandel hebben staan.
Eenmaal per jaar houdt de diaconie een inzamelingsactie voor de gemeentelijke voedselbank.
In de kersttijd wordt er een kerstmiddag georganiseerd voor ouderen en krijgen alle  75+ ers een kerstattentie.

Hoe zijn wij bereikbaar
Het (post)adres van de diaconie is: Kerklaan 4, 8066 PJ  Belt-Schutsloot
Per email zijn wij bereikbaar via : scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats
Aan het einde van een boekjaar maakt het Kerkelijk Bureau Salland, gevestigd te Kampen, de jaarrekening. Deze wordt voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de rekening voorgelegd aan de kerkenraad.

Toelichting op- en de verkorte staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen en geldmiddelen, die aan de diaconie nagelaten zijn met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting diaconie.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport